Vidaus sandorio ir pavedimo anatomija: kaip pirkti „iš savęs“ legaliai

Kiekviena organizacija savo poreikius gali patenkinti pati, naudodama savo vidinius resursus arba pasitelkdama trečiuosius asmenis. Tik kai kalbama apie viešojo poreikio tenkinimą, privalu užtikrinti, kad būtų efektyviai naudojamos biudžeto lėšos ir nedaroma neigiama įtaka konkurencijai.

Savo kontroliuojamoms įmonėms viešasis sektorius tam tikras paslaugas teikti gali pavesti poįstatyminiu aktu (pavedimu) ar vidaus sandoriu.

Vidaus sandorio ar pavedimo privalumai yra neabejotini – rezultato pasiekimo greitis, paprastesnis ir efektyvesnis bei labiau kontroliuojamas viešojo intereso patenkinimas.

Daugelyje Europos Sąjungos valstybių vidaus sandoriams keliami pakankamai griežti reikalavimai, kurie apsaugo nuo konkurencijos taisyklių taikymo visa apimtimi. Lietuvoje yra kitaip. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu, pavedimu ar vidaus sandoriu, ketinama užtikrinti viešojo poreikio tenkinimą, turi būti paisoma konkurencijos taisyklių.

Ribojimai, verslo kontrolė ir sankcijos

Dar iki įsigaliojant naujiems vidaus sandorių apribojimams teismų praktika buvo gana kategoriška – pirkti „iš savęs“ viešasis sektorius gali tik laikydamasis konkurencijos teisės nuostatų. Vidaus sandoris galėjo būti sudaromas tik tada, kai konkurso būdu būtų buvę neįmanoma užtikrinti paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo ekonomiškai priimtinomis sąlygomis.

Neseniai įsigaliojusios naujos viešųjų pirkimų taisyklės situacijos kardinaliai nepakeitė. Dabar Viešųjų pirkimų įstatyme tiesiogiai įvardinta, kad vidaus sandorius gali sudaryti tik savivaldybės, kai abi sandorio šalys yra perkančiosios organizacijos, ir tik tada, kai, perkant viešojo pirkimo būdu, būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

Informacija apie sudarytus vidaus sandorius ir pagal juos išmokėtas lėšas privalo būti viešinama. Taigi panašia veikla užsiimantis verslas gali atidžiai sekti savivaldybių ir jų kontroliuojamų įmonių veiksmus bei imtis teisinių priemonių, jei mano, kad yra pažeidžiami jo interesai, kadangi jis gali pagrįstomis sąlygomis konkuruoti dėl konkretaus pavedimo ar paslaugos, dėl kurios sudaromas vidaus sandoris, teikimo.

Primintina, jog sankcijos už piktnaudžiavimą ir taip itin apribota vidaus sandorio ar pavedimo teise ir Konkurencijos tarybos sprendimų nevykdymą padidėjo. Konkurencijos taryba už Konkurencijos įstatymo pažeidimus savivaldybėms ir kitiems viešojo administravimo subjektams galės skirti iki 60 tūkst. eurų baudą. Be to, savivaldybei nepakeitus ar nepanaikinus konkurencijos sąlygas iškreipiančio teisės akto ar sprendimo, jai galės būti skiriama piniginė iki šešių šimtų eurų bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo dieną.

Tikėtina, kad pirmųjų bausmių, kai savivaldybių neveikimas bus „įvertintas“ pagal naująją tvarką, ilgai laukti neteks.

Potencialus naujų ribojimų ir sankcijų poveikis – plataus masto

Iki šiol didžiausio konkurencijos prievaizdų ir politikų dėmesio sulaukė komunalinio atliekų tvarkymo, transporto bei šilumos tiekimo sektoriuose nekonkurencinga tvarka priimami pavedimai ar sudaromi (vidaus) sandoriai.

Tokio paties dėmesio gali sulaukti ir bet kokie kiti sektoriai, kuriuose savivaldybės veikia per savo kontroliuojamas įmones. Iš esmės bet kokios naujai sukurtos ar atnaujintos infrastruktūros operavimas, įskaitant mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių, arenų ir kitų panašių objektų operavimą, turėtų būti užtikrintas konkurencingos procedūros būdu. Ne veltui tais atvejais, kai konkretus projektas yra finansuojamas iš ES fondų lėšų, paprastai tiesiogiai reikalaujama, jog įgyvendinant projektą sukurtos infrastruktūros operatorius būtų parinktas konkurenciją užtikrinančiu būdu, t.y. organizuojant konkursą.

Įtartinai aukštos kainos ar mažas privataus verslo suinteresuotumas – pagrindas svarstyti apie vidaus sandorio ar pavedimo tikslingumą

Galimos situacijos, kai privatūs tiekėjai nustatytomis sąlygomis vidaus sandorio objektu esančių paslaugų teikti nebūtų suinteresuoti ar pajėgūs. Taip pat galimi atvejai, kai, rinkoje esant keliems žaidėjams, padidėja jų tarpusavio susitarimo rizika. Tuomet net ir konkurso metu pasiūlyta kaina gali būti nepagrįstai didelė.

Ar tokiais ir panašiais atvejais savivaldybė viešojo poreikio patenkinimą galėtų užtikrinti vidaus sandoriu ar pavedimu? Žinoma, taip.

Kaip legaliai pirkti „iš savęs“ – pagrindiniai žingsniai

Siekiant paisyti konkurencijos teisės normų, prieš sudarant vidaus sandorį ar pavedimą reikėtų atsakyti į šiuos klausimus:

  • Ar egzistuoja reali grėsmė paslaugos teikimo nepertraukiamumui, kokybei ir prieinamumui?
  • Ar paslaugas, kurias ketinama įsigyti vidaus sandoriu ar pavesti pavedimu vykdyti kontroliuojamam subjektui, gali suteikti rinkos sąlygomis veikiantys privatūs verslo subjektai?

Objektyviai atsakyti į pastarąjį klausimą įmanoma tik organizuojant konkursą paslaugos ar prekės tiekėjui atrinkti. Tokios pozicijos laikosi ir Konkurencijos taryba, todėl kiti būdai, kuriais ekonominės (kaštų-naudos) analizės pagrindu galėtų būti įrodoma, jog privataus suinteresuotumo konkrečios paslaugos teikimu nėra, neturėtų būti svarstomi.

Žinoma, kai kyla reali grėsmė paslaugos teikimo nepertraukiamumui ar kokybei, galimos trumpalaikės išlygos, kurios vis tiek nepaneigia poreikio po kurio laiko organizuoti konkursą.

Konkursui paslaugos teikėjui atrinkti turėtų būti tinkamai pasirengta. Savivaldybė ar jos kontroliuojamas subjektas turėtų atlikti detalius skaičiavimus ir nustatyti maksimalią pirkimo vertę, įvertinti, kiek jiems kainuotų paslaugos teikimas, jei nuspręstų ją teikti patys vidaus sandorio ar pavedimo pagrindu.

Taip pat svarbu aiškiai apibrėžti būsimo konkurso ar vidaus sandorio/pavedimo objektą (paslaugą) ir aiškius bei skaidrius kompensavimo už paslaugos teikimą kriterijus.

Konkursui neįvykus ar jo dalyviams pasiūlius didesnę nei maksimali nustatytoji kainą, savivaldybė ar jos kontroliuojamas subjektas paslaugos teikimą galėtų užtikrinti vidaus sandoriu ar pavedimu.

Reikėtų nepamiršti, kad jeigu veikla, kurią planuojama pavesti (vidaus sandoriu ar pavedimu) vykdyti savivaldybės kontroliuojamai įmonei, yra nauja (anksčiau šios įmonės nevykdyta), papildomai reikės gauti Konkurencijos tarybos leidimą.

Taip pat privalu užtikrinti, kad paslaugos teikėjui nebūtų mokama per didelė kompensacija už jo vidaus sandorio ar pavedimo pagrindu teikiamas paslaugas.

 

Dr. Feliksas Miliutis, advokatų kontoros GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas

Straipsnis publikuotas naujienų portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas