Nauja asmens ir turto saugos licencijos rūšis – tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija

Š. m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo pakeitimas, kuriuo įvesta nauja asmens ir turto saugos licencijos rūšis – tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija. Iki tol šis įstatymas numatė tik dvi licencijų rūšis: licenciją ginkluotai asmens ir turto saugai bei licenciją neginkluotai asmens ir turto saugai. Papildoma tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencija įtvirtinta siekiant suderinti nacionalinės teisės ir 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 (toliau – Reglamentas) nustatomą teisinį reguliavimą. Šiuo teisiniu reguliavimu sudaroma galimybė laisvai vykdyti profesionalų tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą kelių transportu iš vienos dalyvaujančios valstybės narės į Lietuvos Respubliką arba tranzitu per Lietuvos Respubliką. Pagal Reglamentą „dalyvaujančios valstybės“ sąvoka apima valstybes nares, kurių valiuta yra euras. Tai reiškia, kad asmuo, turintis tokią licenciją, turės teisę teikti paslaugą – vežti grynuosius eurus iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą, taip praplėsdamas savo veiklos teritoriją.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2015 m. balandžio 30 d. turėjo priimti aptariamo įstatymo pakeitimą įgyvendinamuosius teisės aktus, tarpe jų  Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 116 pakeitimus, leidžiančius asmenims įsigyti naujos asmens ir turto saugos veiklos licenciją, suteikiančią teisę vykdyti tarpvalstybinį grynųjų pinigų pervežimą. Vis dėlto šie pakeitimai iki šiol nėra priimti. Tai reiškia, kad asmenims, ketinantiems vykdyti tarpvalstybinį grynųjų pinigų pervežimą, reikalavimai ir tvarka gauti šią veiklą reglamentuojančią licenciją šiuo metu nėra aiškūs ir praktiškai neįgyvendinami.

Nepaisant to, pažymėtina, kad tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo kelių transportu iš vienos dalyvaujančiosios valstybės narės į kitą sąlygos yra reglamentuotos. Tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas kelių transportu iš vienos dalyvaujančiosios valstybės narės į kitą turės būti vykdomas vadovaujantis Reglamente nustatytomis sąlygomis. Todėl asmenys, ketinantys teikti šią paslaugą turėtų išsamiai susipažinti ir laikytis Reglamente nustatytų reikalavimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Reglamento nuostatas tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimas turi būti vykdomas tik dieną. Grynuosius pinigus vežanti transporto priemonė iš kilmės valstybės narės turi išvykti ir į ją grįžti tą pačią dieną. Jei tenka nukrypti nuo šių reikalavimų, pervežti iš vieno punkto į kitą galima per 24 valandų laikotarpį su sąlyga, kad naktinis grynųjų eurų vežimas leidžiamas pagal kilmės valstybės narės, tranzito valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės nustatytas taisykles.

Reglamentas taip pat nustato atskirus reikalavimus grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams, transporto priemonės įrangai, pareigą suteikti informaciją prieš tarpvalstybinio vežimo operacijos pradžią, specialias vežimo valstybės teritorijoje sąlygas ir kt. Pažymėtina, kad grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojams privaloma baigti bent 200 valandų ad hoc pradinio mokymo kursą. Iki minėto įstatymo pakeitimo tokie mokymo kursai Lietuvos Respublikoje nebuvo rengiami. Todėl apsaugos darbuotojai, vykdysiantys tarpvalstybinį grynųjų pinigų vežimą kelių transportu, turi baigti mokymus pagal parengtą ir patvirtintą naują formaliojo mokymo programą Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.

Taigi, nauja licencijuojama asmens ir turto saugos veiklos rūšis – tarpvalstybinis grynųjų pinigų vežimas – suponuoja ir kitų naujų reikalavimų bei sąlygų, todėl asmenys, suinteresuoti užsiimti šia veikla, turėtų šia naujove susidomėti ir tam pasirengti.

Autorė: GLIMSTEDT vyresnioji teisininkė, advokatė Inga Klimašauskienė

Straipsnis publikuotas žurnale „Rizikos faktorius“

 

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas