Kokios garantijos suteikiamos darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims

Darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų, darbo tarybų nariai, taip pat darbuotojų patikėtinis (visus juos toliau vadinsime darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis) gina darbuotojų teises ir interesus, atstovauja jiems, kuria ir keičia jiems teises ir pareigas bei kitaip dalyvauja nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į poreikį darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims sukurti didesnę apsaugą 2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas Darbo kodeksas (DK) įtvirtino ne tik darbuotojų atstovų (profesinės sąjungos, darbo tarybos ir darbuotojų patikėtinio), tačiau ir darbuotojų atstovų vardu veikiančių fizinių asmenų garantijas bei apsaugą.

Atstovavimo pareigų vykdymas darbo metu

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys darbuotojų atstovavimo pareigų vykdymo laiku atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus. Už šį laiką darbdavys jiems moka vidutinį darbo užmokestį.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų kvalifikacija

DK įtvirtina darbdavio pareigą sudaryti sąlygas darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų mokymui ir švietimui, taigi šiems tikslams darbdavys suteikia ne mažiau kaip 5 darbo dienos per metus. Už šį laiką darbdavys moka vidutinį darbo užmokestį ne mažiau kaip už 2 darbo dienas.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys mokymui ir švietimui gali naudoti specialiai tam skirtą laiką arba darbdavio suteikiamą laisvą nuo darbo funkcijų vykdymo laiką, skirtą atstovavimo pareigų vykdymui.

Apsauga nuo atleidimo ir darbo sąlygų bloginimo dėl darbuotojų atstovavimo veiklos

Iki 2017 m. liepos 1 d. galiojęs Darbo kodeksas numatė reikalavimą darbdaviui, norinčiam nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, išrinktu į darbuotojų atstovaujamuosius organus darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, gauti išankstinį to darbuotojų atstovo organo sutikimą.

Užtikrinant darbdavio ir darbuotojų, jų atstovų interesų pusiausvyrą, naujasis DK, užtikrindamas, kad darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys nepatirtų diskriminacijos ar kitų neigiamų padarinių dėl darbuotojų atstovavimo funkcijų vykdymo ir/ar narystės darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos veikloje, įtvirtino darbo sutarties nutraukimo ir darbo sutarties sąlygų pabloginimo ribojimus negavus Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinio skyriaus vadovo sutikimo.

Aptariami ribojimai taikomi laikotarpiu, kuriam darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys išrinkti ir 6 mėnesius po kadencijos pabaigos.

Ribojama darbdavio teisė (i) nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva (DK 57 str. pagrindu darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės ir DK 58 str. pagrindu darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės); (ii) nutraukti darbo sutartį darbdavio valia, vadovaujantis DK 59 str.; (iii) pabloginti su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis sudarytų darbo sutarčių būtinąsias  darbo sutarties sąlygas, palyginti su ankstesnėmis būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis ir/ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis.

Aptariamos garantijos taikomos tokiam kiekvienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organų narių skaičiui, koks būtų (yra) darbo tarybos narių skaičius, nustatytas pagal DK reikalavimus, atsižvelgiant į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių.

Draudimas nutraukti darbo sutartį su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiu asmeniu ar pakeisti būtinąsias jo darbo sutarties sąlygas nėra absoliutus, ir VDI teritorinio skyriaus vadovas duoda tam sutikimą, jeigu darbdavys pateikia duomenis apie tai, kad darbo sutarties nutraukimas ar būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimas nėra susijęs su (i) darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, (ii) darbdavys nediskriminuoja jo dėl vykdomos darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje.

Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo ir darbuotojų atstovas turi teisę pateikti savo nuomonę dėl darbdavio pateikto prašymo.

Tuo tarpu galiojanti Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 str. redakcija numato, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo.

Taigi šiuo metu esanti kolizija tarp aptartų nuostatų kelia darbdaviams abejonių, kurio iš aukščiau aptartų subjektų sutikimas reikalingas norint nutraukti darbo sutartį su darbdavio lygmeniu veikiančio profesinės sąjungos nariu, kuriam taikomos aukščiau nurodytos garantijos. Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, matyti, kad darbdavys, vadovaudamasis DK nuostatomis ir kreipęsis tik į VDI teritorinio skyriaus vadovą dėl sutikimo, neturėtų būti laikomas pažeidusiu darbuotojų atstovavimą darbdavio lygmeniu įgyvendinančio asmens garantijas.

Pažymėtina, kad apie darbdavio prašymą yra informuojamas pats darbuotojas bei darbuotojų atstovas, todėl savo poziciją, atitinkamai sutikimą/nesutikimą dėl darbo sutarties nutraukimo, turi teisę pateikti jie abu.

Teismų praktikoje atkreipiamas dėmesys, kad aptariamame etape neanalizuojami, netiriami ir nenustatinėjami darbuotojo galimo atleidimo iš darbo pagrįstumo faktai. Vertinama tik, ar darbo sutarties nutraukimas nėra susijęs su darbuotojo vykdoma darbuotojų atstovavimo veikla, ar darbuotojas nediskriminuojamas dėl darbuotojų atstovavimo veiklos ar narystės profesinėje sąjungoje. Nutraukdamas darbo sutartį darbdavys veikia savo rizika. Darbo sutarties nutraukimo pagrįstumas ir teisėtumas gali būti patikrinti tik po to, kai darbo sutartis nutraukiama, o suinteresuotas asmuo inicijuoja ginčą.

DK papildomai įtvirtinta darbuotojų, išrinktų į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius, apsaugos garantijas nustatant darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus. Tais atvejais, kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, ir perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis jų, darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims turi būti užtikrinama pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti.

Kitas, papildomas, darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų garantijas gali nustatyti darbo teisės normos arba socialinės partnerystės šalių susitarimai.

 

Laura Tunkevičiūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, dirbanti su darbo teisės, duomenų apsaugos, nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais.

Užsisakykite svarbiausias naujienas