Europos Komisija siūlo papildomas pareigas darbdaviams

Europos Komisijoje pasiektas preliminarus susitarimas dėl naujos direktyvos, kurios pasiūlytomis nuostatomis siekiama dirbančioms moterims ir vyrams sudaryti galimybes vienodai dalytis vaikų ir giminaičių priežiūros pareigomis bei suteikti didesnes galimybes darbuotojams rinktis darbo ir šeiminio gyvenimo derinimo formas.

Lietuvos darbo kodeksas (DK) jau numato reikalavimus darbdaviui, kuriais siekiama įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą, be to, darbdavys įpareigojamas imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus.

Lyginant šiuo metu Lietuvoje darbo teisinius santykius reglamentuojančias nuostatas ir Europos Komisijos pasiūlyme dėl direktyvos numatytas sąlygas bei garantijas, matyti, kad, priėmus šią direktyvą, turėtų būti peržiūrėtos ir DK nuostatos, darbdaviams numatant papildomas pareigas: užtikrinti atitinkamas sąlygas dėl atostogų vaikui prižiūrėti, apmokamų prižiūrinčiojo asmens atostogų, atleidimo nuo darbo dėl force majeure priežasčių, susitarimo dėl lanksčių darbo sąlygų ir draudimo atleisti darbuotoją.

Atostogos vaikui prižiūrėti

Jeigu siūlomos direktyvos nuostatos būtų priimtos, darbuotojui būtų suteikiama individuali teisė į bent 4 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti iki vaikui sukanka 12 metų, numatant 4 mėnesių laikotarpį, kurio tėvai negalėtų perduoti vienas kitam. Darbuotojai taip pat turėtų teisę prašyti suteikti vaiko priežiūros atostogas: (i) dalimis; (ii) nustatant ne visą darbo laiką; (iii) kitomis lanksčiomis darbo formomis.

Prižiūrinčiojo asmens atostogos

Kiekvienas darbuotojas turėtų teisę prašyti darbdavio suteikti bent 5 darbo dienų prižiūrinčiojo asmens atostogas per metus dėl giminaičio sunkios ligos ar priklausomumo. Už šį laikotarpį darbuotojui turėtų būti mokamas užmokestis arba pakankama išmoka, tačiau ne mažesnė už laikinojo nedarbingumo atostogų atveju mokamą išmoką.

Atleidimas nuo darbo dėl force majeure priežasčių

Darbdaviai turėtų atleisti darbuotoją nuo darbo dėl force majeure aplinkybių, susijusių su svarbiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojui būtina betarpiškai ten būti.

Apsauga nuo atleidimo iš darbo

Be jau šiuo metu DK nustatytų ribojimų nutraukti darbo sutartį, būtų draudžiama atleisti arba rengtis atleisti darbuotoją dėl to, kad jis pateikė prašymą suteikti ar išėjo: (i) tėvystės atostogų; (ii) vaiko priežiūros atostogų; (iii) prižiūrinčiojo asmens atostogų.

Darbdaviams taip pat būtų draudžiama atleisti arba rengtis atleisti darbuotoją dėl to, kad jis kreipėsi į darbdavį su prašymu dėl: (i) galimybės koreguoti darbo pobūdį, įskaitant susitarimą dėl nuotolinio darbo; (ii) lankstaus darbo grafiko; ar (iii) sutrumpinto darbo laiko.

Susitarimas dėl lanksčių darbo sąlygų

Be šiuo metu DK numatytų lankstesnių darbo sąlygų bei formų, darbuotojai vaiko priežiūros atostogų metu taip pat turėtų teisę prašyti darbdavio: (i) nustatyti ne visą darbo laiką; (ii) nustatyti sutrumpintą darbo laiką; (iii) sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu.

Taigi Europos Parlamentui ir Tarybai nusprendus dėl šios direktyvos priėmimo ir atitinkamai pakoregavus šiuo metu galiojančius darbo teisinius santykius reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, darbdaviams būtų numatytos papildomos pareigos užtikrinti darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.

 

Laura Tunkevičiūtė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT teisininkė, dirbanti su darbo teisės, duomenų apsaugos, nekilnojamojo turto ir statybų teisės klausimais. Komentaras publikuotas naujienų portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas