Elektroninių parduotuvių valdytojai turi suskubti prisitaikyti prie naujų reikalavimų

Netrukus pasikeis vartotojų teisių apsaugą reglamentuojantys įstatymai ir verslininkams liko nebe daug laiko pasirengti naujiems reikalavimams. Į pakeitimus ypač dėmesį atkreipti turėtų elektroninių parduotuvių valdytojai, kurie nuo birželio vidurio turės pakeisti kai kurias prekių ar paslaugų pardavimo internete taisykles.

ES vartotojų teisių apsaugos reforma
Europos Sąjungoje vartotojų teisių apsaugos reforma įvyko dar 2011 metų pabaigoje, Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus naują direktyvą, kuri turi būti įgyvendinta visose ES valstybėse iki šių metų birželio mėnesio vidurio. Direktyva parengta pagal visiško harmonizavimo principą, siekiant užtikrinti, kad vartotojų teisių apsauga būtų vienoda visose ES valstybėse. Tai ypač svarbu elektroninės komercijos, kuri dažniausiai peržengia vienos valstybės ribas, atžvilgiu. Tokiu būdu vartotojai žinos, jog ir kitoje valstybėje turi tokias pačias teises, o verslininkai neprivalės taikytis prie kelių valstybių teisinės specifikos.
Įgyvendindamas šią reformą Lietuvoje, praėjusių metų pabaigoje Seimas priėmė Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios šių metų birželio 13 d.

Teisė atsisakyti sutarties
Kaip ir pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, vartotojai turės teisę nenurodydami priežasties atsisakyti nuotolinės sutarties, kitaip tariant grąžinti internetu įsigytą prekę ar atsisakyti užsisakytų paslaugų. Tačiau, įsigaliojus pakeitimams, šiuo metu taikomas 7 darbo dienų terminas sutarties atsisakymui bus pratęstas iki 14 kalendorinių dienų, kuris bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna prekes, o ne nuo sutarties sudarymo dienos, kaip yra šiuo metu.
Teisė atsisakyti sutarties nėra taikoma visais atvejais ir naujame įstatyme išimčių sąrašas yra išplečiamas, kartu išsprendžiant kai kuriuos šiuo metu esančius neaiškumus. Tai gera žinia verslininkams. Tačiau tam tikrais atvejais tam, kad išimtis būtų taikoma, turi būti įvykdytos papildomos sąlygos. Tai ypač aktualu sutartims dėl programinės įrangos, elektroninių knygų, muzikos ir kito skaitmeninio turinio teikimo (pardavimo) internetu. Šiuo metu galiojantys įstatymai šiuo klausimu gali būti interpretuojami įvairiai ir nėra aišku, ar vartotojas, įsigijęs skaitmeninį produktą internete, turi teisę jį grąžinti. Įsigaliojus įstatymų pakeitimams, bus aiškiai numatyta, kad vartotojai neturės teisės jų atsisakyti (grąžinti), tačiau tik su sąlyga, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties. Atvejai, kada bus laikoma, kad vartotojas aiškiai sutiko ir pripažino, kad pradėjus skaitmeninio turinio siuntimą, jis negalės jo atsisakyti, nėra aiškiai apibrėžti. Tačiau manytina, kad sutikimas turėtų būti laikomas aiškiai išreikštu, jeigu sutikimo tekstas buvo aiškus ir vartotojas atliko aktyvius veiksmus (pavyzdžiui, paspaudė mygtuką, pažymėjo varnelę ar pan.), tuo tarpu tiesiog sutikimo įtraukimas į naudojimosi svetaine taisykles neturėtų būti pakankamas. Elektroninės parduotuvės valdytojas, neužtikrinęs tokio vartotojo sutikimo, negalės pasinaudoti išimtimi ir vartotojas turės teisę grąžinti įsigytą skaitmeninį turinį.
Taip pat svarbu, kad verslininkas privalės aiškiai ir suprantamai suteikti vartotojui informaciją apie jo teisę atsisakyti sutarties, paaiškinant šios teisės įgyvendinimo sąlygas, tvarką ir terminą, o kartu ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Verslininkui neįvykdžius šių reikalavimų, 14-os dienų terminas, per kurį vartotojas turėtų teisę atsisakyti sutarties, bus pratęstas vieneriais metais. Neabejotinai, tokios įstatyme numatytos pasekmės turėtų paskatinti elektroninių parduotuvių valdytojus į šį klausimą pažiūrėti rimtai.

Pareiga pateikti sutarties patvirtinimą
Naujame įstatyme numatomas papildomas reikalavimas pateikti vartotojui internetu sudarytos sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje. Patvirtinimas turi būti pateiktas per protingą terminą nuo sutarties sudarymo ir ne vėliau kaip pristatant prekes arba prieš pradedant teikti paslaugas. Patvariosios laikmenos sąvoka buvo naudojama vartotojų teisių apsaugos srityje ir iki šiol, tačiau jos prasmė nebuvo visiškai aiški. Dabar įstatyme apibrėžiama, kad patvarioji laikmena reiškia priemonę, kuri leidžia vartotojui ar pardavėjui, paslaugų teikėjui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atkurti nepakitusią (t. y. popieriuje surašyti (spausdinti) dokumentai, USB atmintinės, kompaktinių diskų įrenginiai (CD-ROM), skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD), atminties kortelės arba standieji kompiuterių diskai, elektroniniai laiškai ir kitos priemonės). Taigi iš šios sąvokos seka, jog sudarius sutartį internetu, sutarties patvirtinimas turi būti išsiunčiamas vartotojui elektroniniu paštu (ypač kai perkamas atsisiunčiamas produktas) arba spausdinamas ar įrašomas į kitą laikmeną ir pristatomas kartu su materialia preke.
Patvirtinime apie sutarties sudarymą turi būti visa informacija, kurią verslininkas privalo suteikti vartotojui prieš sudarydamas sutartį internete, išskyrus atvejus, jeigu šią informaciją jis jau pateikė vartotojui patvarioje laikmenoje prieš sudarydamas sutartį. Tai reiškia, kad visos sutarties, prekių užsakymo ir pristatymo, taikomų garantijų sąlygos, informacija apie teisę atsisakyti sutarties, o taip pat verslininko duomenys turi būti išsiųsti vartotojui elektroniniu paštu ar įrašyti į laikmeną prieš arba iš karto po sutarties sudarymo.

Naujas mygtukas? Civilinio kodekso pakeitimas elektroninėms parduotuvėms numato dar vieną naujovę – reikalavimą užtikrinti, kad vartotojas, pateikdamas užsakymą, aiškiai patvirtintų, kad po užsakymo pateikimo vartotojui atsiranda prievolė sumokėti. Įstatyme numatytas ir galimas tokios pareigos įgyvendinimo būdas: jeigu pateikiant užsakymą reikia paspausti mygtuką ar naudoti panašią funkciją, mygtukas ar panaši funkcija turi būti pažymėti taip, kad būtų lengvai įskaitoma (suprantama), tai yra pateikti tik žodžiai „užsakymas su prievole sumokėti“ ar panaši nedviprasmiška formuluotė, nurodanti, kad pateikus užsakymą atsiranda pareiga sumokėti. Greičiausiai šis reikalavimas gali būti įgyvendintas ir kitaip, pavyzdžiui, vartotojui atskira varnele pažymint, jog jis supranta, kad atlikus užsakymą turės jį apmokėti.

Papildomi reikalavimai skaitmeninio turinio teikimui
Be kitos informacijos, kuri turi būti pateikta vartotojui prieš sudarant sutartį internetu, programinės įrangos, elektroninių knygų, muzikos ar kito skaitmeninio turinio teikimo atveju vartotojas taip pat turi būti informuojamas apie skaitmeninio turinio funkcines savybes, taikomas technines apsaugos priemones bei jo suderinamumą su technine ir programine įranga. Funkcinės savybės reiškia būdus, kuriais produktas gali būti naudojamas. Techninių apsaugos priemonių pavyzdys galėtų būti produkte įdiegtas skaitmeninių teisių valdymas (angl. DRM, Digital Rights Management) – priemonė, suteikianti galimybę pardavėjui valdyti, kaip įsigytas skaitmeninis produktas yra naudojamas. Informacija apie produkto suderinamumą su technine ir programine įranga apima informaciją apie produkto naudojimui reikalingą operacinę sistemą ar įrenginį. Ši techninio pobūdžio informacija taip pat turi būti įtraukta į vartotojui pateikiamą sutarties patvirtinimą.

Kito pasirinkimo nėra
Įstatymai draudžia sutartimi pakeisti minėtas vartotojams įstatymų suteiktas teises, o šias teises panaikinančios ar apribojančios elektroninių parduotuvių naudojimosi taisyklių ar internetu sudaromų sutarčių nuostatos būtų negaliojančios. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už šių reikalavimų pažeidimus gali taikyti baudą nuo 500 iki 5 000 litų. Kaip rodo praktika, šiais laikais vartotojai puikiai išmano savo teises, nepagaili laiko jas ginti teisinėmis priemonėmis bei apie pažeidimus plačiai informuoti socialiniuose tinkluose. Todėl būtent tai turi paskatinti verslininkus suskubti pritaikyti elektronines parduotuves prie naujų taisyklių, o vartotojų teisių nepaisantys verslininkai rizikuoja prarasti klientų pasitikėjimą.

Autorius: GLIMSTEDT asocijuota partnerė, advokatė Giedrė Rimkūnaitė-Manke

Užsisakykite svarbiausias naujienas