Darbdaviams aktualūs administracinės atsakomybės pokyčiai

Šių metų pradžioje įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) įtvirtino naujovių, aktualių darbdaviams, tarp jų – pakitusią, palyginti su anksčiau galiojusiu Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, administracinės atsakomybės apimtį bei taikytinų nuobaudų sąrašą.

Absoliuti dauguma naujojo ANK nuostatų, numatančių atsakomybę už nusižengimus darbo teisės srityje, numato griežtesnę atsakomybę nei iki 2017 m. sausio 1 d. galiojęs ATPK. Šiame straipsnyje apžvelgsiu nuobaudas, kurios pagal ANK numatytos už pažeidimus kiekvienoje srityje, bei numatytų taikyti baudų dydžius.

Nuo sausio 1 d. nebeliko galimybės taikyti darbdaviams sunkumų sukeldavusios administracinės nuobaudos – nušalinimo nuo darbo (pareigų). Net jei administracinis nusižengimas padarytas atliekant tarnybines pareigas, teismo sprendimu ši nuobauda paskirta nebus. Nušalinimą nuo darbo (pareigų) pareigūnai iki šiol galėjo taikyti ir privačiuose darbo teisiniuose santykiuose, todėl, panaikinus šią administracinės nuobaudos rūšį, darbdaviams, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, palikta teisė patiems spręsti dėl konkrečios darbuotojui taikytinos atsakomybės formos.

Už visus nusižengimus darbo teisių pažeidimų srityje įtvirtintos konkrečios taikytinų baudų ribos. Pavyzdžiui, anksčiau galiojusiame ATPK už Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimus nebuvo numatytas minimalios taikytinos baudos dydis, todėl tai priklausė nuo baudą skiriančiojo, tuo tarpu ANK šią galimybę panaikino ir asmenims, kuriems taikoma atitinkama administracinė bauda, suteikė daugiau aiškumo bei apibrėžtumo.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad už darbo teisių pažeidimus ANK numato vienintelę administracinės nuobaudos rūšį – baudą, tačiau išlieka ir galimybė papildomai taikyti administracinio poveikio priemones, tokias kaip asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas arba turto konfiskavimas.

Darbdavio atsakomybė už nelegalų darbą

Atsakomybė už nelegalų darbą nebėra tiesiogiai susieta su nelegaliai dirbančių asmenų skaičiumi. Tačiau, taikant administracinę atsakomybę, ir toliau bus vertinamos ne tik nusižengimą lėmusios aplinkybės, jo sukelti ar galėję kilti padariniai, bet ir nelegaliai dirbusių asmenų skaičius. Nelegalus darbas užtraukia baudą nuo 1 000 iki 5 000 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 5 000 iki 6 000 eurų.

Atsakomybė už informacijos pateikimo apie nelaimingus atsitikimus darbe bei darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

Darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus pažeidusiems vadovams ar atsakingiems asmenims taikytina bauda nuo 80 iki 880 eurų, o jei pažeidimas galėjo lemti nelaimingą atsitikimą darbe, avariją ar sukelti kitų sunkių padarinių – bauda nuo 500 iki 2 000 eurų. Pažeidus tvarką, reglamentuojančią pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ar jų ištyrimo tvarką, darbdaviui ar įmonės vadovui numatyta bauda nuo 90 iki 590 eurų, o nuslėpus nelaimingo atsitikimo darbe faktą – bauda nuo 300 iki 1 450 eurų.

Atskira atsakomybės rūšis numatyta tais atvejais, jei nuo darbo nėra nušalinamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo. Už šį nusižengimą numatyta nuo 140 iki 440 eurų dydžio bauda, o atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ar tuo atveju, jei dirbamas pavojingas darbas, numatyta bauda nuo 550 iki 1 500 eurų.

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė už darbo laiko bei užmokesčio apskaičiavimo tvarkos pažeidimus

Pažeidus darbo užmokesčio apskaičiavimo ar mokėjimo tvarką, numatyta bauda nuo 150 iki 1 450 eurų, nusižengus pakartotinai – bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų.

Jei ši tvarka pažeidžiama tyčia arba jei darbo užmokestis ar su darbo santykiais susijusios išmokos neįtraukiamos į buhalterinės apskaitos dokumentus, taikytina bauda nuo 2 700 iki 6 000 eurų. Pastarasis nusižengimas įgavo didesnį pavojingumą, nes jau pirmą kartą nusižengus taikoma administracinė atsakomybė, tuo tarpu kai iki praėjusių metų pabaigos ji taikoma tik nusižengus pakartotinai.

Nerūpestinga darbo laiko apskaita užtraukia darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui administracinę baudą nuo 150 iki 1 450 eurų, o nusižengus pakartotinai taikoma bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų.

Baudos už komandiruotiems darbuotojams suteikiamų garantijų pažeidimus

Darbdavys ar kitas atsakingas asmuo, nepateikęs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas, traukiamas administracinėn atsakomybėn ir jam paskiriama nuo 120 iki 220 eurų bauda, nusižengus pakartotinai numatyta galimybė taikyti baudą nuo 240 iki 440 eurų.

Darbuotojams nesuteikus įstatymais komandiruojamiems darbuotojams numatytų garantijų, gali būti taikoma nuo 140 iki 300 eurų bauda, o jei nusižengiama pakartotinai, taikomos baudos nuo 300 iki 560 eurų.

Baudos už tvarkos pažeidimus darbuotojų įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones srityje

Įmonių vadovai ar atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimus ir, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei rimtumą, jiems gali būti paskirta bauda nuo 160 iki 860 eurų. Nusižengus pakartotinai, taikytina bauda nuo 860 iki 1 460 eurų.

Darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui taikomos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių santykius tarptautinėje ar Europos Sąjungos įmonėje, pažeidimus

Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 290 eurų, nusižengus pakartotinai taikytina bauda nuo 300 iki 580 eurų.

ANK numato dvejopo pobūdžio administracinius nusižengimus, kuriais pažeidžiami teisės aktai, suteikiantys teisę dalyvauti priimant sprendimus.

Administraciniai nusižengimai darbuotojų atstovams nesuteikus garantijų, numatytų šiais įstatymais:

  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, užtraukia bauda nuo 120 iki 300 eurų, o esant pakartotinumui numatyta baudą nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ – numatyta bauda nuo 120 iki 300 eurų, administracinį nusižengimą padarius pakartotinai taikytina bauda nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ – taikoma bauda nuo 120 iki 300 eurų, nusižengus pakartotinai – bauda nuo 300 iki 580 eurų.

Administraciniai nusižengimai padaryti nesilaikant pareigos:

  • Inicijuoti derybas pagal įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ – už tai numatyta bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 iki 700 eurų.
  • Inicijuoti derybas ar organizuoti bendrovės darbo tarybą pagal įstatymus: „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse (taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 2 700 eurų; „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse, inicijuoti derybas, organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą“, taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, padarius šį nusižengimą pakartotinai – bauda nuo 300 iki 700 eurų.

Administracinė atsakomybė už kliudymą, nepaklusimą pareigūnų privalomiems nurodymams ar reikalavimams

Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už kliudymą pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas teises ar pareigas, pareigūnų teisėtų nurodymų, reikalavimų arba kolegialių institucijų priimtų sprendimų ar nutarimų nevykdymą. Šis nusižengimas užtraukia baudą nuo 300 iki 1 500 eurų, esant pakartotiniam nusižengimui gali būti taikoma bauda nuo 850 iki 5 000 eurų.

 

Laura Tunkevičiūtė, advokatų kontoros GLIMSTEDT jaunesnioji teisininkė

Straipsnis publikuotas naujienų portale vz.lt

Užsisakykite svarbiausias naujienas