Ar susijusių įmonių pasiūlymai pirkimuose privalo būti atmetami?

Ar susijusios įmonės negali teikti konkuruojančių pasiūlymų viešuosiuose pirkimuose ir tokie pasiūlymai automatiškai turi būti atmetami? Kol įstatymai to tiesiogiai nereglamentuoja, teismų praktikoje pastebima tendencija, kai už netinkamą elgesį nesąžiningi dalyviai gali būti pašalinti.
Atkreiptinas dėmesys, jog viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas nedraudžia tame pačiame pirkime dalyvauti ūkio subjektams, kurie susieti tam tikrais ekonominiais, pavaldumo ar kitais ryšiais.

Absoliutaus susijusių ūkio subjektų dalyvavimo pirkimuose draudimo nepateisinamumas išplaukia ir iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, kurioje konstatuota nacionalinės teisės normos, griežtai ribojusios vienas kitą kontroliuojančių ūkio subjektų dalyvavimą, neatitiktis proporcingumo principui (ESTT 2009 m. gegužės 19 d. sprendimas byloje Nr. C-538/07).

Kita vertus, tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos teisėje konkurencijos apsauga ir skatinimas laikomas saugoma ir ginama vertybe, o konkurencijos užtikrinimas yra viena iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo priežasčių. Veiksmingos ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimo viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose siekiama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.) bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių nuostatų laikymusi.

Taigi, situacija, kai tame pačiame pirkime dalyvauja kelios susijusios įmonės gali kelti klausimų dėl veiksmų derinimo ir konkurencijos teisės pažeidimų. Paradoksalu, tačiau konkurencijos teisės prasme susijusios įmonės nelaikomos konkurentais. Būtent šiais tikslais ilgą laiką Viešųjų pirkimų įstatyme ir jį įgyvendinančiuose pirkimo dokumentuose reikalauta pateikti sąžiningumo deklaracijas, patvirtinančias, kad viešajame pirkime veikiama nepriklausomai nuo susijusių subjektų ir jie laikytini konkurentais. Pažeidus šią pareigą pasiūlymai turėjo būti atmetami. Šiandien įstatyme tokios pareigos ir reikalavimo pateikti sąžiningumo deklaraciją nebeliko. Tačiau tai nereiškia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia nesąžiningą elgesį viešųjų pirkimų dalyviams.

Plačiau: vz.lt

Autorius: GLIMSTEDT vyresnysis teisininkas, advokatas Karolis Smaliukas

Užsisakykite svarbiausias naujienas