Ar galima bendrovės vadovo darbo sutartį nutraukti darbdavio valia nesant darbuotojo kaltės?

Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse, skirtingai nei ankstesniame, įtvirtintas juridinio asmens vadovo atšaukimas kaip savarankiškas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas. 

Juridinio asmens vadovo atšaukimas yra juridinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą darbo sutarčiai pasibaigti. Kitaip tariant, civilinių santykių su juridiniu asmeniu pabaiga (vadovo atšaukimas) lemia darbo santykių pabaigą. Tai yra savarankiškas, tik specialiam subjektų ratui taikomas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas.

Darbo sutarties nutraukimas atšaukus vadovą yra daug paprastesnis ir greitesnis. Jis sudaro galimybę operatyviau skirti naują vadovą, lyginant su kitais Darbo kodekse įtvirtintais atleidimo pagrindais. Nutraukiant bendrovės vadovo darbo sutartį šis pagrindas yra pakankamas darbo santykiams pasibaigti, todėl nereikia taikyti kitų darbo kodekso normų, įtvirtinančių darbo sutarties pasibaigimo pagrindus. Netgi atvirkščiai – atšaukus vadovą, papildomo darbo sutarties nutraukimo pagrindo (ne atšaukimo) nurodymas yra perteklinis ir nebūtinas, galintis komplikuoti patį atleidimą, o vėliau – ir ginčų nagrinėjimą.

O ar įmanomas priešingas scenarijus? Ar galima darbo sutartį nutraukti, pavyzdžiui, darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 57 straipsnis), o tik vėliau atšaukti vadovą iš pareigų?

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra daug kartų išaiškinęs, jog vadovo teisinis statusas yra dualistinis. Tarp bendrovės ir jos vadovo visų pirma susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, grįsti pasitikėjimu, tačiau kartu – ir darbdavio bei darbuotojo santykiai, kurie įforminami sudarant darbo sutartį. Bendrovės vadovas veikia kaip jos atstovas, savo veiksmais sukuriantis juridiniam asmeniui teises ir pareigas. Dėl to juridinio asmens valdymo organai turi įstatymu užtikrintą teisę atšaukti iš pareigų vadovą, neatitinkantį bendrovės interesų.

Bendrovės kompetentingo organo teisė atšaukti vadovą yra absoliutaus pobūdžio. Tam, kad būtų atšauktas juridinio asmens vadovas, užtenka to organo valios ir nereikia jokių papildomų pagrindų, susijusių su vadovo pareigų atlikimu, darbo kokybės įvertinimu ar kt. Tačiau juridinio asmens ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusiems santykiams – susijusiems su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu – taikomos darbo teisės normos.

Be Darbo kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pasibaigia atšaukus juridinio asmens vadovą įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Taigi, su juridinio asmens vadovu darbo sutartis gali būti nutraukta atšaukus juridinio asmens vadovą įstatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka, vadovaujantis Darbo kodekso 104 straipsniu arba kitais Darbo kodekse įtvirtintais darbo sutarties nutraukimo pagrindais. Jeigu su juridinio asmens vadovu darbo santykiai pasibaigia kitais pagrindais, pavyzdžiui, Darbo kodekso 57 straipsnio pagrindu, turi būti laikomasi visų šiam nutraukimui būdingų nuostatų (įspėjimo terminai, papildomos socialinės garantijos jeigu jos taikomos, išeitinės išmokos ir pan.).

Pagal Darbo kodekso 104 straipsnio 2 dalį, jeigu darbo santykiai su juridinio asmens vadovu truko ilgiau kaip 2 metus ir jis atšaukiamas prieš darbo sutarties termino pabaigą šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, juridinio asmens vadovui išmokama 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, išskyrus atvejus, kai jo atšaukimą lėmė jo kalti veiksmai. Tuo tarpu nutraukiant darbo sutartį Darbo kodekso 57 straipsnio pagrindu, atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta 2 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat šiuo pagrindu atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.

Tinkamai įforminti atleidimą iš darbo ir suformuluoti sutarties nutraukimo priežastis yra darbdavio pareiga. Ši pareiga tiesiogiai įtvirtinta Darbo kodekso 65 straipsnio 3 dalyje. Darbdavio sprendimas nutraukti darbo sutartį ar konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą turi būti išreikštas raštu. Sprendime nurodoma darbo sutarties nutraukimo pagrindas ir įstatymo norma, kurioje nurodytas darbo sutarties nutraukimo pagrindas, darbo santykių pasibaigimo diena. Tai yra viena iš darbuotojo teisių apsaugos garantijų, kadangi darbuotojas turi teisę žinoti, dėl ko yra atleidžiamas.

Bendrovės vadovo atleidimo atveju darbdavys nėra ribojamas tik vadovo atšaukimu kaip savarankišku darbo sutarties pasibaigimo pagrindu, nors jis darbdaviui yra paprasčiausias ir greičiausias būdas.

 

Advokatė Aušra Maliauskaitė-Embrektė yra advokatų kontoros GLIMSTEDT partnerė, Bendrovių ir komercinės teisės bei Darbo teisės praktikos vadovė

Užsisakykite svarbiausias naujienas