Apie naują darbo sutarčių rūšį – darbo keliems darbdaviams sutartis

Naujajame darbo kodekse numatyta darbo keliems darbdaviams sutartis yra nauja darbo sutarties rūšis, kurios reglamentavimas nesulaukė Prezidentės veto. Tikėtina, jog šios darbo sutarties rūšies reglamentavimas turėtų likti nepakitęs Seimui iš naujo svarstant Prezidentės vetuotą darbo kodeksą.

Kada naudinga sudaryti

Šios darbo sutarties rūšies esmės ta, jog su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti du ar daugiau darbdavių, kuriems atliekama ta pati darbo funkcija. Ši darbo sutarties rūšis gali tapti itin paranki įmonių grupėms, kuriose vieno darbuotojo,pavyzdžiui, buhalterio, IT, rinkodaros, komunikacijos ar kt. specialisto, atliekama darbo funkcija yra aktuali kelioms atskiroms įmonių grupės bendrovėms. Darbdaviai gali būti ir nesusiję, tačiau tokiems darbdaviams būtų sudėtingiau rasti susitarimą, pvz. darbo sutarties nutraukimo, ginčo su darbuotoju, atsakomybės paskirstymo, žalos atlyginimo klausimais ir kt., nes skirtingų (nesusijusių) darbdavių interesai gali išsiskirti.

Darbo keliems darbdaviams sutartis gali būti paranki ir tais atvejais, kai darbo rinkoje trūksta išskirtinius gebėjimus turinčių darbuotojų, o jų paslaugų/funkcijos reikia keletui darbdavių, arba kai tam tikrų darbo funkcijų dėl jų specifikos nėra būtina vykdyti pastoviai ar visą darbo dieną vienoje darbovietėje, pavyzdžiui, IT specialisto, buhalterio paslaugos. Tokiu atveju darbo keliems darbdaviams sutartis leidžia optimaliai paskirstyti darbuotojo užimtumą pas kelius darbdavius ir patenkinti šių darbdavių poreikius.

Darbo laiko norma

Darbo keliems darbdaviams sutartyje gali būti nustatyta, kad darbuotojo darbo laikas arba skirstomas atskiriems darbdaviams arba neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, jei darbuotojas vienu metu vykdo kelių darbdavių užduotis, tačiau tokiu atveju privalu nustatyti kiekvieno darbdavio apmokamą darbo laiko normos dalį.

Jeigu sutarta, kad darbuotojo darbo laikas skirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai, kiekvienam darbdaviui tenkanti darbuotojo darbo laiko norma nurodoma arba darbo sutartyje, arba ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas jam pranešamame darbo grafike. Žinoma, darbo laiko režimas ir darbo laiko grafikas turi būti sudaryti taip, kad nebūtų pažeisti maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.

Darbo keliems darbdaviams sutartyje darbdavių susitarimu privaloma nurodyti pirmąjį darbdavį, kuris atliks visas darbdavio funkcijas, susijusias su darbo grafiko sudarymu, darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, informacijos apie jį pateikimu. Pastarasis darbdavys atstovauja ir ginčuose su darbdaviu.

Išlaidų kompensavimas ir solidari darbdavių atsakomybė

Kiti darbdaviai pirmajam darbdaviui privalo kompensuoti išlaidas pagal jų sudarytą susitarimą atsižvelgiant į darbo laiką, kurį jiems dirbo šis darbuotojas. Šių išlaidų kompensavimas nelaikomas pirmojo darbdavio pajamomis, o visų darbdavių išlaidos prilyginamos darbo sąnaudoms.

Kaip viena iš darbuotojo garantijų įtvirtinta tai, jog visi darbdaviai solidariai atsako dėl savo įsipareigojimų darbuotojui ir dėl prievolių, susijusių su darbuotojo pajamų apmokestinimu, socialinio draudimo ir kitų įmokų už šį darbuotoją sumokėjimu, įvykdymo, tad darbuotojas turi teisę iš bet kurio darbdavio reikalauti įvykdyti darbdavio pareigas pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties pasibaigimas

Bet kuris darbdavys turi teisę inicijuoti darbo sutarties nutraukimą pranešdamas apie tai visoms darbo keliems darbdaviams sutarties šalims. Sprendimą nutraukti darbo keliems darbdaviams sutartį ar siūlyti darbuotojui pakeisti darbo sutartį priima visi darbdaviai kartu, o jiems santykiuose su darbuotoju atstovauja pirmasis darbdavys. Atleidžiamam darbuotojui išmokamos sumos tarp darbdavių padalijamos proporcingai kiekvieno darbdavio apmokamai darbo laiko normos daliai. Jeigu darbo keliems darbdaviams sutartis nėra pakeičiama, nutraukus darbo keliems darbdaviams sutartį, darbuotojo darbo santykiai pasibaigia su visais darbdaviais.

Išvados

  • Darbo keliems darbdaviams sutarties (kaip ir darbo vietos dalijimosi sutarties) teisinis reguliavimas yra susijęs su specifiniu darbo laiko režimu.
  • Pagal darbo vietos dalijimosi sutartį du darbuotojai gali susitarti su darbdaviu dėl vienos darbo vietos dalijimosi, o pagal darbo keliems darbdaviams sutartį darbuotojas tą pačią darbo funkciją turi atlikti dviem ar daugiau darbo sutartyje nurodytų darbdavių.
  • Darbo vietos keliems darbdaviams darbo sutarties reglamentavimas pasižymi lankstumu darbdavių atžvilgiu, tačiau kartu suteikia ir adekvačias garantijas darbuotojams.
  • Ši darbo sutarties rūšis daugiausiai sprendžia darbo santykių klausimus grupės įmonių atveju.
  • Darbo keliems darbdaviams darbo sutartis leidžia sumažinti administracinę naštą bei su darbo organizavimu susijusias sąnaudas. Vienas darbdavys bus įpareigotas apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius už darbuotoją, sudaryti darbo grafikus, teikti informaciją apie darbuotoją ir kt.
  • Dėl solidarios darbdavių atsakomybės ši darbo sutarties rūšis ko gero neturėtų tapti itin patraukli nesusijusioms įmonėms.

Komentarą dienraščiui „Verslo žinios” parengė GLIMSTEDT asocijuota partnerė, advokatė Aušra Maliauskaitė-Embrektė. Straipsnį skaitykite spustelėję šią nuorodą.

Užsisakykite svarbiausias naujienas