PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai bei konkretų pavedimą vykdantis Glimstedt advokatas ar teisininkas (toliau – Glimstedt) tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis Glimstedt interneto svetainėje https://www.glimstedt.lt, taip pat ir subdomenais žymimose svetainėse (toliau – Interneto svetainė), apsilankius mūsų kontoroje, Glimstedt socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat asmens duomenis, kuriuos Glimstedt gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Apie Glimstedt

Glimstedt įsikūrusi adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas vilnius@glimstedt.lt.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Glimstedt apie fizinį asmenį renkama informacija, kuri gali būti panaudota to asmens tapatybei nustatyti. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant asmens vardą, pavardę, adresą, IP adresą.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Glimstedt tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodomais tikslais:

 • Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais

Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Glimstedt tvarko asmens, sudariusio su Glimstedt teisinių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Klientas), asmens duomenis (kai Klientas yra fizinis asmuo) ir Kliento atstovų, darbuotojų, kitų su Kliento pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis: teisinių paslaugų teikimo sutartyje esančius asmens duomenis; Kliento pateiktus asmens duomenis (pavyzdžiui, informacija apie jo sudarytas sutartis, santykius su kitais asmenimis, susirašinėjimą su Klientu); duomenis, kuriuos Glimstedt surinks iš kitų šaltinių, teikdama teisines paslaugas (pavyzdžiui, iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kt.)). Šie duomenys yra tvarkomi sutarties ir (ar) siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo, ir (ar) teisėto intereso pagrindais.

Glimstedt teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis tvarko tik esant aiškiam Jūsų sutikimui ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti Jūsų teisinius reikalavimus ir (ar) tais atvejais, kai šiuos duomenis Jūs esate akivaizdžiai paskelbę viešai.

Asmens duomenys teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo Glimstedt pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

 • Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavo prevencijos tikslais Glimstedt (priklausomai nuo konkretaus atvejo) renka šiuos asmens duomenis apie Klientus, jų atstovus, darbuotojus, galutinius naudos gavėjus, jų šeimos narius: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė), informacija ar Klientas/ jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis ir kiti duomenys, kuriuos Glimstedt tvarko teisinės prievolės vykdymo ir (ar) teisėto intereso pagrindu.

Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų po Kliento paskutinio pavedimo Glimstedt pabaigos ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Pasiūlymų Klientams siuntimo tikslu

Esant Jūsų sutikimui, Glimstedt gali tvarkyti asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) naujienų ir kitos informacijos apie Glimstedt teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informacijos apie renginius ir pan. teikimui.

Jei Jūs, sudarydamas teisinių paslaugų teikimo sutartį su Glimstedt, aiškiai neišreiškėte sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo ir nepaprieštaravote, pažymėdamas laukelį „nesutinku“, Glimstedt teisėto intereso pagrindu komunikuoti su Klientais (Elektroninių ryšių įstatymo 69 str.), siekdamas susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Glimstedt teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan., tvarko Jūsų, kaip Kliento ar jo atstovo, asmens duomenis (vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu, siųsdamas Jums pranešimus el. paštu. Kiekvieną kartą siunčiant tiesioginės rinkodaros pranešimą, Jums bus suteikiama galimybė atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešant apie tai nurodytu el. paštu ar kitais būdais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Esant Jūsų sutikimui, Glimstedt Jūsų asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos. Tuo atveju, jei Glimstedt Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi teisinių paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

 • Sutarčių su partneriais, paslaugų teikėjais vykdymas

Glimstedt tvarko savo tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Glimstedt ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Glimstedt tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susij3 su sutarties vykdymu.

Kai tvarkomi Glimstedt paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Glimstedt teisėtas interesas vykdyti sutartį.

Jei Jūs sudarote sutartį su Glimstedt kaip fizinis asmuo, Glimstedt Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu.

Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

 • Glimstedt dokas

Jums naudojantis Glimstedt dokas paslaugomis, Glimstedt Jūsų asmens duomenis tvarko kartu su UAB „Adminiculum“ (juridinio asmens kodas 124717075, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius), kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Glimstedt dokas paslaugų teikimo tikslu Glimstedt ir UAB „Adminiculum“ tvarko šiuos fizinių asmenų duomenis: vardą, pavardę, individualios veiklos pažymėjimo numerį, el. pašto adresą, adresą, telefono numerį, paskyros vardą, slaptažodį. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo ir (arba) teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos, paskyros vardas ir slaptažodis yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos. Jeigu esate juridinio asmens atstovas, mes Jūsų kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį tvarkysime teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugosime 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos.

 • Renginių organizavimo tikslu

Glimstedt renginių ar nuotolinių seminarų organizavimo tikslu tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas. Šie duomenys yra tvarkomi sutarties arba teisėto intereso įvykdyti sutartį pagrindu. Renginių metu taip pat galime fotografuoti ar filmuoti bei tvarkyti Jūsų atvaizdą sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 5 (penkerius) metus po renginio.

 • Išorinės komunikacijos tikslu

Glimstedt veiklos pristatymo pranešimuose, įskaitant lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose, tikslu tvarkomi šie duomenys: Jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus po Jūsų sutikimo gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos.

 • Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią Glimstedt pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • „Facebook“ – „Glimstedt Lithuania“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • „Youtube“ – „Glimstedt Lithuania“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://policies.google.com/privacy
 • „Linkedin“ – „Glimstedt Lithuania“, kurio privatumo pranešimas pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 • Karjera

Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu Glimstedt tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso atsirinkti tinkamą kandidatą pagrindu.

Jums neišreiškus savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus kandidatų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis.

 • Užklausos

Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, užpildydami užklausą Interneto svetainėje, skambindami telefonu ar atvykę į Glimstedt kontorą. Šie duomenys tvarkomi teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus po Jūsų užklausos gavimo ir laikotarpį iki ateinančios sausio 15 dienos, o, Jums pasirašius sutartį su Glimstedt, tokie duomenys saugomi šios Privatumo politikos dalyje „Teisinių paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais“ nurodyta tvarka.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Glimstedt, tiek nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Teisinių paslaugų teikimo metu gauti asmens duomenys gali būti perduodami nurodytiems asmenims teisinių paslaugų suteikimo tikslu: (i) teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldos institucijai, įstaigai ir (arba) organizacijai, arba (ii) užsienio šalies (valstybės) teisininkams partneriams ar specialios srities specialistams (pavyzdžiui, auditoriams, inžinieriams, turto vertintojams, bankininkams, vertybinių popierių makleriams, vertėjams ar pan.), kaip tai numatyta teisinių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su Klientu, arba (iii) tretiesiems asmenims prieš kuriuos Klientas yra atstovaujamas, arba (iv) kitiems Glimstedt teisininkams ir (arba) personalui ar Glimstedt aptarnaujančiai įmonei ar asmenims, arba (v) trečiosioms šalimis, įskaitant tam tikrus paslaugų teikėjus, pvz., IT paslaugų teikėjai, vertėjai, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, jei pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Glimstedt, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Kiekvienu atveju, jeigu Glimstedt reikia perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją, laikomasi vienos iš šių sąlygų: (i) duomenys perduodami valstybei, dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo; (ii) duomenų perdavimas yra vykdomas taikant teisės aktuose nurodytas tinkamas apsaugos priemones; (iii) laikomasi teisės aktuose nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų, jei neįmanoma perduoti duomenų pagal paminėtus (i) ir (ii) papunkčius.

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Glimstedt vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu vilnius@glimstedt.lt;
 • siunčiant paštu adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus į Glimstedt, adresu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), pateikdami skundą.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos pakeitimai

Glimstedt gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2021 m. liepos 20 d.

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas