Darbo teisė

Šiandieninis gyvenimas be darbo teisės neįsivaizduojamas. Esant bendroje Europos ekonominėje erdvėje, išmanyti vien nacionalinę normą nepakanka, privalome žinoti, kas vyksta aplink. Mes tai darome kasdien ir esame itin kompetentingi. Mūsų nuomone, tik ypatingas savo srities išmanymas veda prie sėkmės ir teisingų sprendimų. Todėl, jei tikite ir siekiate to paties, patikėkite savo poreikius mūsų profesionalams.

Paslaugos

 • Darbo teisės auditas, darbo ginčų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija.
 • Pareigybių struktūros planavimas, struktūrinių pertvarkymų vykdymas, darbuotojų skaičiaus mažinimas, grupės darbuotojų atleidimas.
 • Darbo teisės klausimai įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose.
 • Darbo sutartys bei kiti individualūs susitarimai (dėl konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.), vidiniai teisės aktai (darbo tvarkos taisyklės, lygių galimybių politika, kasmetinių atostogų tvarka, darbuotojų asmens duomenų taisyklės, saugos ir sveikatos dokumentai ir kt.); darbuotojų darbo apmokėjimo bei skatinimo sistemų kūrimas ir adaptavimas; darbo sutarčių bei papildomų susitarimų sudarymas, vykdymas, keitimas bei nutraukimas.
 • Darbuotojų opcionai.
 • Konsultacijos dėl darbuotojų nesąžiningos konkurencijos, darbo pareigų pažeidimų; padarytos žalos atlyginimo klausimai.
 • Darbuotojų darbo užsienyje, komandiravimo ir apmokestinimo klausimai.
 • Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje, vizos, leidimai dirbti bei gyventi Lietuvoje: konsultacijos ir dokumentų rengimas.
 • Darbuotojų atstovų (profesinės sąjungos, darbo tarybos) steigimo ir rinkimo klausimai, konsultacijos ir atstovavimas kolektyvinėse derybose, informavimo bei konsultavimosi procedūrose, kolektyvinės sutartys bei kitokie susitarimai su profesine sąjunga ar darbo taryba.
 • Atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose ir kituose darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose, taip pat valstybės institucijoms atliekant tyrimus ar patikrinimus įmonėse.
 • Darbas per laikinojo įdarbinimo įmonės (darbuotojų nuoma), netipinės darbo organizavimo formos: nuotolinis darbas, teledarbas, budėjimai; papildomas darbas ir darbo masto padidinimas.
 • Juridinio asmens vadovo veiklos specifika ir atsakomybė.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita.
 • Darbo ir poilsio laiko organizavimas bei apskaita: įprastas darbo laiko režimas, suminė darbo laiko apskaita, lankstaus darbo organizavimas, individualaus darbo laiko režimo nustatymas.

Susisiekite

Aušra Maliauskaitė-Embrektė
Aušra Maliauskaitė-Embrektė
Partnerė, advokatė
Simona Butkutė
Simona Butkutė
Vyresnioji teisininkė
Inga Klimašauskienė
Inga Klimašauskienė
Asocijuotoji partnerė, advokatė
Laura Tunkevičiūtė
Laura Tunkevičiūtė
Vyresnioji teisininkė
Kseniya Veličkienė
Kseniya Veličkienė
Vyresnioji teisininkė
Užsisakykite svarbiausias naujienas