Visus įgaliojimus, kuriuos neprivalu tvirtinti notariškai,  bus galima sudaryti el. būdu

Visus įgaliojimus, kuriuos neprivalu tvirtinti notariškai, bus galima sudaryti el. būdu

Šiuo metu galioja bendra taisyklė, kad įgaliojimus atlikti veiksmus fizinio asmens vardu, susijusius su juridiniais asmenimis, turi patvirtinti notaras, nebent įstatymuose numatyta kitaip.

Notarinė įgaliojimų forma šiuo metu privaloma:

  • įgaliojimams sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma;
  • įgaliojimams fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą;
  • įgaliojimams, kurį fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.

Pavyzdžiui, įgaliojimus, kurį fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti, gali patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas, seniūnijos seniūnas, esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitonas. Minėtiems veiksmams atlikti įgaliojimo patvirtinti nereikia nei notarui, nei atitinkamam asmeniui, jei jį IT priemonėmis sudaro pats fizinis asmuo ir įregistruoja Įgaliojimų registre.

Taigi kol kas IT priemonėmis išduodamų įgaliojimų, kuriems nereikia nei notaro, nei CK nurodyto asmens patvirtinimo, sąrašas yra itin siauras.

Siekiant didinti elektroninių paslaugų prieinamumą ir skatinti ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų veiklos efektyvumą, Seimas 2020 m. birželio 30 d. patvirtino atitinkamus Civilinio kodekso straipsnių pakeitimus, kuriais bus supaprastintas ir pagreitintas įgaliojimų ir prokūrų sudarymo, patikros bei išregistravimo procesas.

Minėtomis pataisomis bus sudaryta galimybė visus notarinės formos nereikalaujančius įgaliojimus sudaryti ar panaikinti IT priemonėmis nedelsiant, įregistruojant ar išregistruojant juos Įgaliojimų registre.

Nauja nenotarinių įgaliojimų valdymo tvarka sudarys sąlygas asmenims išduoti įgaliojimą bet kuriuo metu, kur yra interneto ryšys. IT priemonėmis išduoto įgaliojimo nereikės perduoti įgaliotiniui, o pastarajam nebereikės pateikti popierinio varianto veiksmų atlikimo vietoje, nes duomenys apie įgaliojimą, įgaliotoją ir įgaliotinį bus atskleisti Įgaliojimų registre.

Šiuo metu dauguma įgaliojimų atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, nepatenka į CK nurodytą išimtį (kuomet įgaliojimą patvirtina CK nurodytas asmuo arba jį sudaro pats fizinis asmuo el. būdu ir įregistruoja Įgaliojimų registre) ir vis dar turi būti tvirtinami notariškai, pavyzdžiui, įgaliojimai atstovauti tam tikro juridinio asmens dalyvių susirinkime, draudėjo vardu pasirašyti mokesčių deklaracijas, sudaryti nuomos sutartis su juridiniu asmeniu, nutraukti interneto paslaugų teikimo sutartis, atstovauti daugiabučio namo savininkų bendrijos narių visuotiniame susirinkime, sudaryti ir / arba nutraukti gyvybės draudimo, pensijų kaupimo, investicinių draudimų sutartis, pasirašyti sutartį dėl interneto bei televizijos paslaugų teikimo, apžiūrėti užlietą butą ir t. t. Nuo minėtų CK pataisų įsigaliojimo dienos fizinis asmuo galės pasirinkti, ar įgaliojimą veiksmams, susijusiems su juridiniais asmenimis, tvirtinti notariškai, ar sudaryti įgaliojimą IT priemonėmis ir įregistruoti jį Įgaliojimų registre.

Įgaliotojas, naudodamasis e. parašu, e. bankininkyste ar kitomis saugiomis asmens identifikavimo priemonėmis, prisijungęs prie elektroninės paslaugos turės galimybę pasirinkti vieną iš įgaliojimo ruošinių ir jame įrašyti savo ir įgaliotinio pagrindinius asmens duomenis (kiti duomenys bus gaunami sąveikos būdu iš susijusių registrų), įgaliojimo terminą, įgaliojimo turinį ir kitus Įgaliojimų registro nuostatų nustatytus duomenis.

Tikėtina, kad sudaromi įgaliojimai bus standartizuotos formos, jų turinį galės skaityti ir vertinti kitos informacinės sistemos (VMI, „Sodra“ ir pan.). Tai padės išvengti papildomos biurokratijos – nereikės rengti atskirų įgaliojimus kiekvienai institucijai, norint atlikti atitinkamus veiksmus už kitą asmenį.

Pažymėtina, kad įgaliojimams, kuriuos fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti, ar įgaliojimams sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma, ir toliau bus reikalingas notaro patvirtinimas.

Prokūra

CK pataisomis taip pat numatyta, kad prokūros, kaip ir kiti įgaliojimai, registruojami nebe Juridinių asmenų, o Įgaliojimų registre. Tokiu būdu visi įgaliojimai bus tvarkomi viename registre, o Juridinių asmenų registre bus daromos žymos apie sudarytas prokūras. Taip pat numatoma galimybė prokūras sudaryti IT priemonėmis, įregistruojant jas Įgaliojimų registre. Pažymėtina, kad tuo pačiu yra tikslinami ir prokūros pabaigos pagrindai, nurodant, kad prokūra pasibaigia ne tik prokuristui mirus, bet ir jį pripažinus neveiksniu srityje, kurioje duota prokūra, arba ribotai veiksniu srityje, kurioje duota prokūra, arba nežinia kur esančiu.

Įgaliojimų ir prokūrų sudarymas / išregistravimas IT priemonėmis ir kitos aukščiau minėtos nuostatos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. sausio 1 d.

Parengė teisininkė Simona Butkutė

Užsisakykite svarbiausias naujienas