Vidutinės ir stambios įmonės skatinamos pasinaudoti pagalbos verslui fondo finansavimu

Vidutinės ir stambios įmonės skatinamos pasinaudoti pagalbos verslui fondo finansavimu

Komanditinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas” (toliau – Fondas) įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekiant investuoti į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla paveikta COVID-19 pandemijos ir kurių nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Siektinas pritrauktinų lėšų (fondo) dydis – 1 mlrd. EUR.

Bendrieji Fondo tikslai

 • privačių investuotojų pritraukimas;
 • svarbių ekonomikos sektorių, kurie bus geriau pasirengę ekonomikos atsigavimo laikotarpiui, išsaugojimas;
 • kapitalo rinkos skatinimas, teikiant prioritetą kapitalo rinkos priemonėms.

Fondo finansavimo teikimo terminai ir būdai

Europos Komisijos sprendimo „Valstybės pagalba SA.57008 (2020/N) – Lietuva COVID – 19: pagalbos verslui fondas“ pagrindu Fondas suteikia finansavimą investuodamas į: Fondo finansavimo sutarčių sudarymo laikotarpis:
Paskolas ir skolos vertybinius popierius iki 2020-12-31
Skolos ir nuosavybės vertybinius popierius, turinčius ar galinčius turėti akcinio kapitalo požymių iki 2021-06-30

 

Atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją, Fondo lėšos gali būti investuojamos į (finansavimo būdas): Finansavimo suma:
Įmonės naujai išleistus (įsigyjant pirminėje apyvartoje) skolos vertybinius popierius, kurių galiojimo trukmė iki 6 m. nuo 1 mln. EUR
Tiesiogiai įmonei teikiant apyvartines ar investicines paskolas, kurių trukmė iki 6 m. nuo 300 tūkst. iki 2 mln. EUR
Įmonės naujai išleistus (įsigyjant pirminėje apyvartoje) nuosavybės vertybinius popierius Minimali ir maksimali finansavimo suma nenustatoma, tačiau investicijos gali sudaryti iki 30 % Fondo investicinio portfelio.

Jei viena įmonė kreipiasi dėl finansavimo, kurio bendra vertė viršija 250 mln. EUR, tokio finansavimo suteikimui turi būti inicijuotas atskiras valstybės pagalbos suderinimo procesas.

Įmonės naujai išleistas (įsigyjant pirminėje apyvartoje) skolos priemones, kurios turi / gali turėti akcinio kapitalo požymių ir kurių trukmė iki 6 m. (subordinuotoji skola, konvertuojamoji skola, konvertuojamosios obligacijos, tarpinio pobūdžio (angl. Mezzanine) paskolos)

Bendrieji reikalavimai paraišką teikiančiai įmonei:

 • įmonė veikia Lietuvos Respublikoje;
 • įmonė yra didelė arba vidutinė;
 • įmonės praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas Registrų Centrui (šis rinkinys turi būti audituotas, jei auditas privalomas);
 • įmonė 2019-12-31 nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone arba 2019-12-31 buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, tačiau prašymo dėl finansavimo pateikimo Fondui metu nėra laikoma sunkumų patiriančia įmone;
 • įmonė nėra įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių įmonių sąrašą;
 • įmonė nėra gavusi neteisėtos pagalbos, paskelbtos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka Europos Komisijos sprendimu, arba grąžinusi visą tokios neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas;
 • įmonė neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje prieinamomis sąlygomis, o kitų valstybės lėšomis įgyvendinamų paramos priemonių nepakanka gyvybingumui ir veiklos tęstinumui užtikrinti;
 • įmonės veiklos nutraukimas gali turėti socialinių ir ekonominių pasekmių – nulemti rinkos nepakankamumą, inovatyvios įmonės pasitraukimą, sistemingai svarbios įmonės pasitraukimą ar svarbios paslaugos teikimo sutrikimo riziką;
 • nei vienas įmonės vadovas ir (ar) akcininkas (turintis daugiau kaip 10 % kapitalo ar balsų) turi atitikti nustatytus reputacijos reikalavimus: (i) neturi būti pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų ar tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančią nusikalstamą veiką ir (ii) neturi būti pripažintas padaręs kitos, negu aukščiau (i) papunktyje nurodytos nusikalstamos veikos, kai nuo bausmės atlikimo, vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 m.;
 • įmonė nėra valstybės ir savivaldybės įmonė ir įmonė, kuriose 25 % ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 % ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

Sektoriai, kuriuose veikiančios įmonės negali naudotis Fondo finansavimo priemonėmis:

 • ginklų ir šaudmenų;
 • tabako ir tabako produktų gamyba;
 • alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas bei specializuota prekyba;
 • azartinių lošimų ir lažybų veikla;
 • finansinių paslaugų ir draudimo paslaugų teikimas.

Detalesnė informacija apie reikalavimus įmonėms bei Fondo teikiamą finansavimą pateikiama Fondo tinklalapyje: https://www.lpvf.lt/lt/

Glimstedt Partnerė Aušra Maliauskaitė – Embrektė

Glimstedt Vyresnysis teisininkas Michailas Molis

Užsisakykite svarbiausias naujienas