Nauja subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarka

Nauja subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarka

Prezidentas pritarė 2020 m. gruodžio 23 d. Seime priimtiems Užimtumo įstatymo numatytiems subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos pakeitimams.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, darbdaviams, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos išlaikantiems darbo vietas, mokama subsidija darbo užmokesčiui, kuri darbdavio pasirinkimu sudaro 70 % apskaičiuotų lėšų (bet ne daugiau kaip 1,5 minimaliosios mėnesinės algos (MMA)) arba 90 % (bet ne daugiau kaip 1 MMA), o kai darbuotojas yra sukakęs 60 m., darbdavio pasirinkimu 70 % (bet ne daugiau kaip 1,5 MMA) arba 100 % (bet ne daugiau kaip 1 MMA).

Subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarka ir reikalavimai nuo 2021-01-01:

 • darbdaviams, dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas, mokama subsidija darbo užmokesčiui;
 • subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo kiekvienam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio;
 • priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei jo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis (išskyrus, kai darbo užmokestis padidėja dėl Vyriausybės patvirtinto 2021 m. MMA dydžio);
 • subsidija sudaro 100 % apskaičiuotų lėšų (bet ne daugiau kaip 1,5 MMA);
 • jeigu darbuotojui paskelbta dalinė prastova, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbuotojui paskelbtos prastovos laikui;
 • subsidija nemokama darbuotojo tikslinių atostogų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiais ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio;
 • darbdaviai turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 % darbo vietų bent 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Sankcijos pažeidus reikalavimus:

 • Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad darbuotojams, už kuriuos mokėta subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jiems paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalo grąžinti visą iki pažeidimo nustatymo dienos išmokėtą subsidijos sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas pažeidimas, o dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse darbdavys gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo nutraukti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą priėmimo;
 • darbdavys, per 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos atleidęs daugiau kaip 50 % darbuotojų, kuriems buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija (išskyrus šalims susitarus dėl išbandymo; darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių; darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės; nesant darbo sutarties šalių valios; dėl darbuotojo mirties), subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali dalyvauti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas šiais atvejais:

 • kai, atšaukus Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, praėjo 1 mėnuo arba kai darbdavys atšaukia Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu darbuotojui paskelbtą prastovą ar sueina jos paskelbimo terminas;
 • darbdavio bankroto arba likvidavimo atveju;
 • Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad darbuotojas, už kurį paskirta ir mokama subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. pagrindu paskelbtos prastovos metu;
 • pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui

Užimtumo tarnyba įpareigota priimti šių pakeitimų įgyvendinamuosius aktus iki 2020-12-31 (kol kas nepaskelbta).

Atkreipiame dėmesį, kad aukščiau aptartos nuostatos taikomos apskaičiuojant 2021 m. sausio mėn. ir vėlesnių mėnesių subsidijos darbo užmokesčiui dydį.

Taip pat primename, kad Vyriausybė 2020-10-14 nutarimu “Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio” Nr. 1114 patvirtino 2021 m. taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 3,93 EUR ir minimaliąją mėnesinę algą – 642 EUR.

Paruošė:

„Glimstedt“ advokatė, partnerė Aušra Maliauskaitė-Embrektė

„Glimstedt“ teisininkė Laura Tunkevičiūtė

Užsisakykite svarbiausias naujienas