Šeštasis karantino švelninimo etapas

2020 m. gegužės 27 d. Vyriausybė pritarė naujai 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (Nutarimas) redakcijai, švelninančiai reikalavimus karantino metu.

Ekonominės veiklos vykdymo reikalavimų švelninimas:

Veiklos sektorius
Reikalavimai
Nuo 2020 m. birželio 1 d.
Ekonominė ūkinė veikla Paslaugos teikiamos, prekyba viešose prekybos vietose bei veikla laisvalaikio ir pramogų vietose vykdoma užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (Operacijų vadovo) sprendimų sąlygas.
Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veikla Veiklą leidžiama vykdyti nuo 8 iki 23 valandos.

Darbo laiko ribojimas netaikomas:

(i)              kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas kitais būdais;

(ii)            kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse;

(iii)           kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

(iv)          lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.

Švietimo veikla Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, jeigu užtikrinamos Operacijų vadovo sprendimų sąlygos.

Ugdymas mokyklose pagal pradinio (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas vykdomas, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu, dalyvių susirinkimu.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, vaikų neformalusis švietimas, bendrasis ugdymas, nevykdant aukščiau nurodytų reikalavimų, tęsiamas nuotoliniu būdu.

Aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį sprendimą.

Socialinių paslaugų įstaigų veikla Draudžiamas lankymas stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.

Draudžiama teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos ar socialinės priežiūros (užimtumo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose.

Lankymas grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose leidžiamas, jeigu užtikrinamos Operacijų vadovo sprendimų sąlygos.

Sveikatos priežiūros įstaigų veikla Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos, planinės ambulatorinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos ir stacionarinės bei ambulatorinės odontologijos paslaugos atidedamos ir gali būti pradėtos teikti, kai įstaiga, nepaisant jos pavaldumo ir teisinės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu (jei tokį specialistą turi), o įstaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro aprašo „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punkte, – ir su paslaugų dėl COVID-19 teikimą atitinkamoje veikimo teritorijoje organizuojančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, ir patvirtina Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir (ar) Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą ir pateikia juos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui.

Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano ir Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano reikalavimai nustatomi Operacijų vadovo sprendimais.

Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 15 d.
Kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai Renginiai organizuojami ir vykdomi tik:

(i)         atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio;

(ii)        atvirose erdvėse, kai:

·           renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir

·           užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m. atstumas tarp žiūrovų, (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius,  įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus);

(iii)      uždarose erdvėse, kai:

·           renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir

·           užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp žiūrovų, (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), o

·           erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 %.

Nuo 2020 m. birželio 16 d.
Kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai Renginiai organizuojami ir vykdomi tik:

(i)         atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio;

(ii)        atvirose erdvėse, kai:

·           renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir

·           užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m. atstumas tarp žiūrovų, (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus);

(iii)      uždarose erdvėse, kai:

·           renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir

·           užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp žiūrovų, (išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), o

·           erdvė, skirta dalyviams (žiūrovams), užpildoma ne daugiau nei 30 %.

Iki 2020 m. birželio 10 d.
Benzino prekyba degalų pardavimo vietose Degalų pardavimo vietose gali būti prekiaujama benzinu, kuriame yra mažiau nei 10 % biodegalų, užtikrinant kokybės standarto reikalavimus, ne ilgiau kaip iki 2020 m. birželio 10 d.

Nuo 2020 m. birželio 1 d. įvedami judėjimo palengvinimai:

Nustatomos papildomos kategorijos užsieniečių, kuriems leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką:

 • Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantys asmenys, atvykstantys iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 000 gyventojų. Tokių valstybių sąrašą nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia Operacijų vadovas;
 • užsieniečių, turinčių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje šeimos nariai: tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai;
 • sveikatos priežiūros specialistai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
 • aukšto meistriškumo sportininkai ir juos aptarnaujantis personalas, atvykstantis į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;
 • menininkai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujantis personalas;
 • kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė.

Nustatomos papildomos asmenų, grįžusių ar atvykusių į Lietuvos Respubliką, kategorijos, kuriems netaikomas 14 dienų izoliacijos reikalavimas:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantys asmenys, atvykstantys iš valstybių, kurių sąrašą kiekvieną pirmadienį skelbia Operacijų vadovas;
 • NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantys asmenys ir juos aptarnaujantis personalas bei jų šeimos nariai;
 • valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse dirbantys asmenys, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje;
 • sveikatos priežiūros specialistai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
 • aukšto meistriškumo sportininkai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir jose dalyvauti, ir juos aptarnaujantis personalas;
 • menininkai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujantis personalas.

Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais (ar tik iš šalių), kuriems pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu. Nereguliarūs skrydžiai keleiviams į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vežti vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą leidimą vykdyti oro susisiekimą. Leidimai skrydžiams keleiviams vežti iš kitų šalių išduodami atsižvelgiant į Operacijų vadovo nustatytą valstybių sąrašą.

2020 m. birželio 1 d. įsigaliojo Operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1344 patvirtintas valstybių sąrašas, kuriose sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 15 atvejų 100 000 gyventojų ir iš kurių atvykusiems ar grįžusiems Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, netaikoma 14 dienų izoliacija:

 • Liuksemburgo Didžioji Hercogystė;
 • Nyderlandų Karalystė;
 • Italijos Respublika;
 • Danijos Karalystė;
 • Lenkijos Respublika;
 • Rumunija;
 • Prancūzijos Respublika;
 • Suomijos Respublika;
 • Vokietijos Federacinė Respublika;
 • Čekijos Respublika;
 • Estijos Respublika;
 • Austrijos Respublika;
 • Bulgarijos Respublika;
 • Latvijos Respublika;
 • Vengrija;
 • Norvegijos Karalystė;
 • Šveicarijos Konfederacija;
 • Kipro Respublika;
 • Graikijos Respublika;
 • Islandijos Respublika;
 • Slovakijos Respublika;
 • Kroatijos Respublika;
 • Slovėnijos Respublika;
 • Lichtenšteino Kunigaikštystė.

Glimstedt komanda yra pasirengusi suteikti Jums reikalingą pagalbą – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, partnerė

Laura Tunkevičiūtė, teisininkė

Užsisakykite svarbiausias naujienas