Praktiniai patarimai, kaip užtikrinti saugią darbo aplinką ir organizuoti nuotolinį darbą

Praktiniai patarimai, kaip užtikrinti saugią darbo aplinką ir organizuoti nuotolinį darbą

Bendros rekomendacijos

 • Organizuoti profesinės rizikos vertinimą.
 • Peržiūrėti galiojančius vietinius norminius teisės aktus, įvertinti naujų dokumentų parengimo poreikį (, darbo tvarkos taisyklės; nuotolinio darbo tvarka; darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos; asmens saugos priemonių naudojimo instrukcijos; informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarka, kt.).
 • Tinkamai informuoti ir supažindinti darbuotojus su taikomais reikalavimais.
 • Paskirti asmenį, atsakingą už nustatytų darbo organizavimo reikalavimų įgyvendinimą.
 • Užtikrinti tinkamą nustatytų reikalavimų vykdymą.
 • Teikti paramą, konsultacijas darbuotojams, kurie galimai patiria nerimą ar stresą.

Kaip sumažinti užsikrėtimo COVID-19 liga riziką darbe?

1. Darbuotojų sveikata, asmeninės apsaugos priemonės (AAP)

 • Užtikrinti, kad darbo vietoje nedirbtų darbuotojai:
  • kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių;
  • kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai gautas NVSC leidimas).
 • Pagal poreikį darbuotojus aprūpinti AAP (vienkartinėmis pirštinėmis, kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, veido skydeliais, apsauginiais akiniais ir pan.).
 • Instruktuoti darbuotojus apie teisingą AAP priemonių naudojimą.
 • Užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai naudotųsi AAP.

2. Higienos priemonės

 • Sudaryti galimybes tinkamai darbuotojų ir lankytojų rankų higienai ir dezinfekcijai.
 • Atsižvelgiant į srautus, užtikrinti pakankamą priemonių kiekį.
 • Informuoti darbuotojus ir lankytojus apie tinkamos asmens higienos reikalavimus, pateikti rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas.
 • Raginti darbuotojus laikytis griežtos rankų higienos bei kitų higienos reikalavimų.
 • Užtikrinti reguliarų patalpų vėdinimą (ne rečiau kaip 1 kartą kas valandą).
 • Užtikrinti reguliarų dažnai liečiamų paviršių valymą ir (ar) dezinfekavimą tam skirtomis priemonėmis (ne rečiau kaip 2 kartus per dieną).

3. Organizacinės priemonės

 • Kiek tai įmanoma, organizuoti darbą ir klientus aptarnauti nuotoliniu.
 • Posėdžius, pasitarimus, susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu. Organizuojant vienoje patalpoje, jų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Kai funkcijos atliekamos darbo vietoje:
  • pagal galimybes organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;
  • pagal galimybes skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų bei kitų pertraukų laiką;
  • pagal galimybes užtikrinti, kad skirtingų pamainų, grupių darbuotojai neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose;
  • jei darbuotojai vežami į / iš darbo, transporto priemonėse neturi būti asmenų iš skirtingų pamainų, grupių;
  • tarp sėdimų darbo vietų įrengti pertvaras, tarp darbuotojų išlaikyti ne mažesnį kaip 2 m. atstumą.

4. Lankytojų aptarnavimas, paslaugų teikimas

 • Prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:
  • apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę;
  • kad neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių;
  • apie būtinybę vyresniems nei 6 m. amžiaus lankytojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Sumažinti galimybę patekti į darbo patalpas tretiesiems asmenims.
 • Apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 2 m. atstumą arba atskirti darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis.
 • Jei darbas susijęs su darbuotojų išvykimu į kitus objektus, objekte darbuotojai privalo:
  • dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • laikytis ne mažesnio kaip 2 m. atstumo nuo kitų asmenų;
  • vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis;
  • laikytis asmens higienos reikalavimų.

COVID-19 prevencijos planas

 • Darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, privalo:
  • informuoti apie tai tiesioginį vadovą ir nevykti į darbą / vykti namo;
  • konsultuotis koronaviruso linija Nr. 1808 arba su  asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir vykdyti jų nurodymus.
 • Sužinojus apie darbuotojui nustatytą COVID-19 ligą, darbdavys turi:
  • stabdyti darbus įmonėje ar padalinyje, kuriame dirbo COVID-19 liga susirgęs darbuotojas;
  • pagal galimybes identifikuoti kontaktavusius darbuotojus, juos informuoti apie taikomą izoliaciją, informuoti NVSC;
  • organizuoti darbo patalpų dezinfekciją;
  • sudaryti galimybę darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu;
  • darbus įmonėje atnaujinti tik tinkamai išvalius ir dezinfekavus aplinką, leisti į darbo vietas sugrįžti darbuotojams, kuriems netaikoma izoliacija.

Darbo nuotoliniu būdu organizavimas

 • Dėl darbo nuotoliniu būdu sutariama raštu (, susitarimas dėl darbo sutarties keitimo; atskiras susitarimas dėl darbo organizavimo nuotoliniu būdu).
 • Darbdavys patvirtina nuotolinio darbo tvarką, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarką, kitus vidinius dokumentus.
 • Į nuotolinį darbą reglamentuojančius dokumentus rekomenduojama įtraukti nuostatas:
  • nuotolinio darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami, atsižvelgiant į darbo funkcijų pobūdį);
  • saugios ir sveikos darbo sąlygos;
  • darbo nuotoliniu būdu trukmė, jo pradžia ir pabaiga, darbo laiko apskaitos taisyklės;
  • atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka;
  • darbui suteikiamos darbo priemonės, aprūpinimo ir naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės; galimų darbuotojo su darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu susijusių išlaidų kompensavimo tvarka ir sąlygos;
  • darbo vykdymo nuotoliniu būdu reikalavimai (jei tokie keliami, atsižvelgiant į darbo funkcijų pobūdį).

Paruošė: „Glimstedt“ teisininkė Laura Tunkevičiūtė

Užsisakykite svarbiausias naujienas