Penktasis karantino švelninimo etapas

2020 m. gegužės 13 d. Vyriausybė pritarė 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” (Nutarimas) pakeitimams, taip pat peržiūrėjo 2020 m. gegužės 6 d. Vyriausybės patvirtintus karantino švelninimo reikalavimus.

Ekonominės veiklos vykdymo reikalavimų švelninimas:

Veiklos sektorius
Reikalavimai
Nuo 2020 m. gegužės 18 d.
Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų veikla Leidžiama organizuoti:

(i)       sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratybas;

(ii)      individualias sporto veiklas, fizinio aktyvumo pratybas (kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus), jeigu:

 • visais atvejais vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 tenkantis plotas, ir
 • ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

Ne didesnių nei 5 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus leidžiama organizuoti:

(i)       laisvalaikio užsiėmimus atviroje erdvėje, jeigu:

 • vienam lankytojui užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 tenkantis plotas, ir
 • ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

(ii)      ekskursijas pažintiniuose ir mokomuosiuose takiose, apžvalgos bokštuose, parkuose, zoologijos, botanikos soduose, esančiuose atvirose lauko erdvėse, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

(iii)     ekskursijas archyvuose, bibliotekose ir muziejuose, jeigu:

 • vienam lankytojui užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 tenkantis plotas, ir
 • ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.
Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla Leidžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla nuo 8 iki 22 valandos.

Darbo laiko ribojimas netaikomas:

(i)       kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

(ii)      kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.

Lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla Leidžiama lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla nuo 8 iki 22 valandos.
Plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis Ribojamas plaukiojimas mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis. Plukdant didesnes nei 5 asmenų grupes, tarp keleivių (išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus) turi būti:

 • išlaikomas ne mažesnis nei 1 m. atstumas ir
 • užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
Švietimo įstaigų veikla Leidžiama organizuoti ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veiklą dienos ir užimtumo centruose.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi užtikrintant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas arba nuotoliniu būdu.

Nuo 2020 m. gegužės 25 d.
Švietimo įstaigų veikla Švietimo įstaigose leidžiama:

(i)       vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį vaikų švietimą;

(ii)      vykdyti pradinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas mokykloje, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir Nutarimu numatytomis institucijomis, taip pat organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą;

(iii)     vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose (lavinamosiose) klasėse pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą), pagrindinio ugdymo (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas ir teikti  švietimo pagalbą, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir Nutarimu numatytomis institucijomis;

(iv)    bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pradinio ugdymo programą (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą nevykdyti ugdymo proceso mokykloje pagal pradinio ugdymo programą;

(v)     vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, ir profesinį mokymą, kai jo neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Švietimo įstaigos ar kito švietimo teikėjo vadovas gali priimti sprendimą vykdyti ugdymo procesą ir nuotoliniu būdu.

Nuo 2020 m. gegužės 30 d.  
Renginių bei susibūrimų organizavimas Leidžiama organizuoti:

(i)      renginius bei susibūrimus atvirose ir uždarose erdvėse, kai:

 • renginyje dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių (žiūrovų), ir
 • vienam asmeniui užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 tenkantis plotas ir
 • ne mažesnis nei 2 m. atstumas tarp asmenų.

(ii)     atvirose ir uždarose erdvėse aukšto meistriškumo sporto varžybas, nedalyvaujant žiūrovams;

(iii)    asmenines šventes viešose atvirose ir uždarose erdvėse, kai šventėje dalyvauja ne daugiau nei 30 asmenų.

Sveikatinimo paslaugų centrų veikla Naikinamas draudimas organizuoti sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio paslaugas, veiklą.
Švietimo įstaigų veikla Švietimo įstaigose leidžiama:

(i)      mokyklose vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, jeigu toks mokyklos vadovo sprendimas yra suderintas su mokyklos taryba ir Nutarimu numatytomis institucijomis;

(ii)     bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose konsultacijas (individualias ir grupines) ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (neturėjo įrangos, ryšio, nebuvo suteikta tinkama suaugusiųjų pagalba ir pan.), jeigu bendrojo ugdymo mokyklos vadovas priima sprendimą mokykloje nevykdyti ugdymo proceso pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

(iii)    vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, jeigu dėl programų specifikos neįmanoma jo vykdyti nuotoliniu būdu.

Judėjimo per valstybės sieną palengvinimai:

Nuo 2020 m. gegužės 14 d.
Reguliarūs skrydžiai keleiviams vežti į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik maršrutais, kurių atnaujinimui pritaria Vyriausybė užsienio reikalų ministro siūlymu.
Nereguliarūs skrydžiai, kuriais vežama daugiau nei 10 keleivių, į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti.
Nuo 2020 m. gegužės 15 d.
Leidžiama į Lietuvos Respubliką atvykti:

 • Lenkijos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Lenkijos Respublikos, atvykstančius darbo, verslo ar studijų reikalais;
 • Estijos Respublikoje ir Latvijos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenis, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką nebuvo išvykę iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos;
 • žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu.
Į Lietuvos Respublika grįžusiems ar atvykusiems asmenims netaikomas privalomos 14 dienų izoliacijos reikalavimas:

 • asmenims, teisėtai gyvenantiems Lenkijos Respublikoje;
 • grįžusiems iš Lenkijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Lenkijos Respublikoje;
 • asmenims, teisėtai gyvenantiems Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje;
 • grįžusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai  buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje;
 • žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu.
Leidžiamas jūrininkų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

Jūrininkų tranzitas gali būti vykdomas laivybos bendrovei ar laivo agentui užtikrinus jų saugų pervežimą nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus.

Reikalavimas suformuoti asmenų ar transporto priemonių grupę ir užtikrinti šios grupės privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus netaikomas Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims.

 

Veiklą karantino metu vykdantys subjektai privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais nustatytų reikalavimų.

GLIMSTEDT COVID-19 darbo grupė yra pasirengusi suteikti Jums reikalingą pagalbą – susisiekime ir aptarkime Jums rūpimus klausimus.

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, partnerė

Laura Tunkevičiūtė, teisininkė

Užsisakykite svarbiausias naujienas