Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

2022 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu[1] (toliau – Įsakymas) buvo pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma. Pavyzdinė darbo sutarties forma buvo pakeista siekiant įgyvendinti 2022 m. birželio 28 d. priimtus Darbo kodekso pakeitimus[2], susijusius su papildoma informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys neatlygintinai privalo pateikti darbuotojui raštu viename ar keliuose dokumentuose.

Darbo kodekso 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kokią informaciją darbdavys privalo pateikti darbuotojui apie jo darbo sąlygas iki darbo pradžios. Tam tikra dalis šios informacijos, pavyzdžiui, darbdavio rekvizitai, darbo užmokestis, darbo funkcijų atlikimo vieta, darbo laiko norma ir kt., įprastai yra nurodomi darbo sutartyje, kita dalis gali būti nurodyta pareiginiuose nuostatuose (darbo funkcijos apibūdinimas ar aprašymas) arba darbo tvarkos taisyklėse (atostogų suteikimo tvarka).

Priėmus Darbo kodekso pakeitimus, be kita ko, Darbo kodekso 44 straipsnis, reglamentuojantis pranešimo apie darbo sąlygas turinį, buvo pakeistas įtraukiant papildomą informaciją, kurią iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui. Atsižvelgiant į tai, buvo papildyta ir Pavyzdinė darbo sutarties forma. Nuo šiol sudarant darbo sutartis pagal Pavyzdinę darbo sutarties formą papildomai reikės nurodyti (jei aktualu):

  • išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmę ir sąlygas;
  • darbo sutarties pasibaigimo tvarką;
  • darbo užmokesčio sudedamąsias dalis (jos nurodomos atskirai);
  • viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarką;
  • teisę į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;
  • socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimus ir informaciją apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Ar reikia keisti jau sudarytas darbo sutartis?

Nors Įsakyme dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos pakeitimo nėra reglamentuota, nuo kada turėtų būti taikomos naujos nuostatos, visgi pats Įsakymas įsigaliojo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Tai reiškia, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. reikėtų naudotis nauja Pavyzdine darbo sutarties forma. Pagal ją mūsų parengtą darbo sutarties formą galima nemokamai parsisiųsti Glimstedt doke. Išsamesnę darbo sutartį, kurioje būtų aptartos ne tik būtinosios, bet ir papildomos darbo sutarties sąlygos, galima taip pat susikurti su Glimstedt doku. Esant poreikiui su darbuotoju papildomai susitarti dėl konfidencialumo ar nekonkuravimo, Glimstedt doko pagalba taip pat galite susikurti konfidencialumo susitarimą ir nekonkuravimo susitarimą su darbuotoju.

Remiantis Darbo kodekso pakeitimų įsigaliojimo, įgyvendinimo ir taikymo nuostatomis, Darbo kodekso 44 straipsnio 1 dalies punktuose nurodyta informacija dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, teisės į mokymo paslaugas, darbdavio teikiamos su socialiniu draudimu susijusios apsaugos pateikiama darbuotojui, įdarbintam iki 2022 m. liepos 31 d., šio darbuotojo prašymu. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad darbo sutartys, sudarytos iki 2022 m. liepos 31 d., turi būti papildytos minėta informacija esant darbuotojo prašymui, nebent darbdavys savo iniciatyva siekia atnaujinti sudarytas darbo sutartis su darbuotojais.

Plačiau apie darbo sutartį skaitykite Glimstedt doko Naujienų skiltyje: Darbo sutartis: kokios sąlygos būtinos ir ką reikia žinoti? 

Parengė „Glimstedt” teisininkė Simona Butkutė

[1] 2022 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-508 „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2022-07-29, Nr. 2022-16367).

[2] Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1189 (TAR, 2022-07-11, Nr. 2022-15178).

 

Užsisakykite svarbiausias naujienas

Glimstedt dokas

Verslo poreikiams pritaikyti, patyrusių advokatų parengti, aukštos kokybės dokumentai greitai ir už prieinamą kainą. Be įsipareigojimų ar registracijų.

Glimstedt dokas