Nuo gegužės 5 dienos galima teikti paraiškas dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Kas gali pretenduoti į nuomos kompensaciją?

Nuomininkai, t.y. įmonės ir verslininkai, kurie su nuomotoju yra sudarę patalpų nuomos sutartį savo ekonominei veiklai vykdyti.

Kas negali pretenduoti į nuomos kompensaciją?

 • Nuomotojai
 • Nuomininkai, kurių vykdoma pagrindinė veikla yra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, finansų įstaigų vykdoma veikla.
 • Nuomininkai, kurie patalpas nuomojasi iš valstybės turto valdytojo
 • Nuomininkai, kurių metinės pajamos 2019 m. viršijo 50 000 000 Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. viršijo 43 000 000 Eur.

Kokius kriterijus turi atitikti nuomininkas?

 • Nuomininko vykdoma pagrindinė veikla buvo uždrausta LRV Nutarimu ir kurių draudimo laikotarpiu jis nevykdė;
 • Nuomininkas 2019-12-31 nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento Nr. 651/2014 (pvz. jeigu per paskutinius 2 metus nuomininko balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir įmonės EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0);
 • Nuomininkas paraiškos pateikimo metu nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso;
 • Nuomininkas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre arba pradėjo vykdyti veiklą (kai nuomininkas yra verslininkas) ne vėliau kaip 2020-03-16;
 • Nuomininkas ir nuomotojas negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei;
 • Nuomininkas negali nuomotis patalpų iš nuomotojo, kai nuomotojas yra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų pas nuomininką;
 • Nuomininkas (išskyrus, kai pareiškėjas yra verslininkas) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį VĮ Registrų centrui;
 • Patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020-03-15, paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota VĮ Registrų centre;
 • Nuomininkas po karantino paskelbimo datos turi būti gavęs ne mažiau kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą iš nuomotojo.

Kokio dydžio kompensacija gali būti suteikta?

Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc. Jei nuomotojas bus suteikęs nuomininkui didesnę nei 50% nuolaidą, valstybės subsidija atitinkamai mažės. Bendra vienam pareiškėjui teikiamo kompensavimo suma negali viršyti 800 000 Eur (su išlygomis žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuje veikiantiems nuomininkams).

Kas kompensuojama?

Kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu nuomininko patirtas nuomos arba nuomos paslaugų išlaidas (skaičiuojant nuo sumos be PVM).

Už kokį laikotarpį yra kompensuojama?

Nuo 2020-03-16 iki ne trumpiau kaip 60 k. d. po karantino pabaigos. Pabaiga laikant mėnesio, kurį sueina 60 k.d., paskutinę dieną (bet kompensavimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 2020-12-31)

Kur turi kreiptis nuomininkas?

Nuomininkas turi užpildyti paraišką, kurios forma pateikta INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Užpildytą paraišką ir joje pateiktą informaciją  parašu popierinėje laikmenoje arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje) turi patvirtinti ir nuomotojas.

Kiek laiko nuomininkai gali teikti paraiškas INVEG‘ai?

Teikti paraiškas galima nuo 2020-05-04 iki 2020-12-01 (ji gali baigtis anksčiau jei bus išnaudota visa paramos suma (planuojama paramos suma iki 100 mln EUR).

Asocijuotasis partneris, advokatas Eivydas Sadauskas

Užsisakykite svarbiausias naujienas