Konkurencijos įstatymo pakeitimai mažina biurokratinę naštą vykdantiems įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorius

Sausio 1 dieną įsigaliojo Konkurencijos įstatymo pakeitimai, aktualūs vykdantiems  įmonių įsigijimo sandorius. Nors privalomos biurokratinės procedūros šiais pakeitimais nėra panaikintos, tačiau Konkurencijos tarybos leidimo įmonių įsigijimo ir susijungimo sandoriams reikės rečiau.

Pagrindiniai Konkurencijos įstatymo pakeitimai yra penki:

1. Susiaurinama susijusių ūkio subjektų sąvoka

Anksčiau galiojusiame įstatyme susijusių ūkio subjektų sąvoka buvo apibrėžiama itin plačiai. Susiję ūkio subjektai buvo suprantami kaip asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus asmenis turintys 1/3 ar daugiau akcijų konkrečioje koncentracijoje dalyvaujančioje įmonėje.

Nuo sausio 1 d. įsigaliojusioje Konkurencijos įstatymo redakcijoje susijusių ūkio subjektų sąvoka pakeista. Susijusiais ūkio subjektais laikomi asmenys, valdantys daugiau nei pusę kapitalo ar verslo turto ar turintys daugiau nei pusę balsavimo teisių. Taigi šia norma siauriau ir konkrečiau apibrėžiamas susijusių asmenų ratas ir užtikrinama, kad sudėtingose organizacinėse struktūrose, skaičiuojant bendrąsias pajamas, asmenų sąrašas nebūtų begalinis, o bendrosios koncentracijoje dalyvaujančių asmenų pajamos reikšmingai neišaugtų.

Kontrolės prezumpcijos riba padidinta iki ½ siekiant aiškumo. Taip užtikrinama galimybė paneigti, kad tam tikros įmonės, nors jų 1/3 akcijų ir priklauso koncentracijoje dalyvaujančiam subjektui, nepriklauso susijusių įmonių grupei, kadangi koncentracijoje dalyvaujanti įmonė jų nekontroliuoja. Tiek pagal Europos Sąjungos teisę, tiek daugumoje kitų Europos Sąjungos valstybių narių susijusiais ūkio subjektais laikomi daugiau nei pusę kapitalo ar verslo turto valdantys asmenys. Vienodų sąvokų įtvirtinimas, susijusius ūkio subjektus suprantant tik kaip turinčius kontrolinį akcijų paketą, yra itin svarbus ne tik siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, bet ir sudarant palankesnę terpę verslui vystyti.

2. Didinamos bendrųjų pajamų ribos

Vienas esminių pakeitimų didinant verslo susijungimų ir įsigijimų priežiūros procedūros veiksmingumą – pajamų ribų, nuo kurios kyla pareiga pranešti apie sandorį Konkurencijos tarybai, didinimas. Nustatyti didesnes pajamų ribas nuspręsta atsižvelgiant į ekonominius verslo pokyčius, kad toms koncentracijoms, kurios galimai nesukels konkurencijos ribojimo problemų, nebūtų taikoma priežiūros procedūra. Todėl naujoje Konkurencijos įstatymo redakcijoje kiekvienos koncentracijoje dalyvaujančios įmonės pajamų riba didinama nuo 1,45 mln. eurų iki 2 mln. eurų, o visų koncentracijoje dalyvaujančių asmenų bendrųjų pajamų riba, kurią viršijus būtina gauti Konkurencijos tarybos leidimą – nuo 14,5 mln. eurų iki 20 mln. eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais įmonių pajamos didėjo, o kartu didėjo ir bendrasis vidaus produktas, Konkurencijos taryba nagrinėjo itin daug koncentracijos atvejų, kurie, neatliekant priežiūros procedūros, tikėtina, nebūtų sukėlę rizikos konkurencijos iškraipymui. Įsigaliojus naujam reguliavimui, vykdant sąlyginai nedideles pajamas generuojančių įmonių susijungimo ar įsigijimo sandorius, bus sutaupoma laiko, kadangi nebereikės laukti, kol Konkurencijos taryba išnagrinės koncentracijos atvejį, taip pat sumažės su pranešimo rengimu susijusių išlaidų.

3. Keičiama bendrųjų pajamų skaičiavimo tvarka

Konkurencijos įstatymo pakeitimu įtvirtinama nauja bendrųjų pajamų skaičiavimo tvarka verslui, ko gero, turės didesnės įtakos nei jau minėtas pajamų ribos padidinimas.

Pagal iki šiol galiojusią tvarką buvo taikomi skirtingi įmonių bendrųjų pajamų apskaičiavimo kriterijai, priklausomai nuo įmonės įsisteigimo vietos. Įsisteigusių Lietuvoje įmonių atžvilgiu skaičiuojamos visos pajamos, neatsižvelgiant į jos veiklos teritoriją, o užsienyje įregistruotų juridinių asmenų atžvilgiu skaičiuojamos tik tos pajamos, kurios per paskutinius metus buvo gautos Lietuvos teritorijoje. Skirtingos bendrųjų pajamų skaičiavimo taisyklės neatitiko ne tik bendrųjų pajamų ribos nustatymo esmės, kadangi neatspindėjo, kokią galią sandorį sudaranti įmonė turi būtent Lietuvos rinkoje, bet ir tarptautinėje praktikoje taikomų taisyklių. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių, įskaitant Latviją ir Estiją, skaičiuojamos tik tos koncentracijos dalyvių pajamos, kurios gautos veikiant nacionalinėse rinkose.

Įtvirtinus naują bendrųjų pajamų skaičiavimo tvarką bus užtikrinamas ne tik lygiateisiškumo principas tarp Lietuvoje ir užsienyje įsisteigusių įmonių, bet ir įgyvendinama geroji Europos Sąjungos praktika ir suvienodinamos taisyklės Europoje veikiančiam verslui. Nustačius naujas pajamų skaičiavimo taisykles, tikėtina, sumažės ir Konkurencijos tarybai praneštinų koncentracijų skaičius.

4. Du ar daugiau sandorių laikomi viena procedūra

Iki šiol Lietuvos įstatymuose, priešingai nei Europos Sąjungos teisėje ar kitų ES valstybių nacionaliniuose įstatymuose, nebuvo įtvirtinta taisyklė dėl kelių per trumpą laikotarpį tarp tų pačių asmenų sudaromų sandorių laikymo ta pačia koncentracija. Praktikoje pasitaikydavo atvejų, kai, siekdamos išvengti prievolės teikti koncentracijos pranešimą, įmonės vykdomą įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorį išskaido į kelis, iš kurių apie bent vieną nekyla pareiga pranešti konkurencijos priežiūros institucijai. Konkurencijos įstatymo pakeitimu panaikinta buvusi spraga ir nuo šiol situacija, kai du ar daugiau nei du sandoriai sudaromi per dviejų metų laikotarpį tarp tų pačių asmenų, turės būti laikoma viena koncentracija.

5. Pranešimo nagrinėjimo procedūriniai pakeitimai

Konkurencijos taryba, nagrinėdama pranešimą apie koncentraciją, yra saistoma 4 mėnesių termino, kurio iki šiol neturėjo galimybės sustabdyti. Dėl to kildavo rizika, kad pateiktas pranešimas bus laiku neišnagrinėtas dėl jį pateikusių asmenų nebendradarbiavimo su Konkurencijos taryba ar pavėluoto trūkstamos informacijos pateikimo. Be to, susiklostydavo situacijų, kai dėl trumpo koncentracijos pranešimų nagrinėjimo termino Konkurencijos taryba neturėdavo galimybės išnagrinėti sandorio šalių siūlomų įsipareigojimų, susijusių su galimų konkurencijos problemų pašalinimu. Koncentracijos pranešimų nagrinėjimo administracinė procedūra tobulinama suteikiant Konkurencijos tarybai teisę sustabdyti numatytą 4 mėnesių pranešimo nagrinėjimo terminą. Įtvirtinant šią procesinę galimybę, bus užtikrinama, kad per nurodytą terminą pranešimas apie būsimą koncentraciją būtų įvertintas nuosekliai ir išsamiai, užtikrinant, kad praėjus numatytam terminui net konkurenciją ribojančios koncentracijos dalyviai savaime neįgytų teisės ją vykdyti.

Partneris Andrius Ivanauskas

Užsisakykite svarbiausias naujienas