Karantino metu nustatytas spartesnis projektų administravimas pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą

2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministras įsakymu Nr. 1K-316 patvirtino Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, kuriomis nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – Projektai), įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarka (toliau – Taisyklės). Finansuojamų Projektų tikslas yra parama Lietuvai investuojant į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Reaguojant į Lietuvoje susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19 bei siekiant supaprastinti ir paspartinti Projektų administravimą karantino laikotarpiu, 2020 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu buvo papildytos Taisyklės, nustatant Projektų administravimo laikinąją tvarką.

Pagrindiniai pakeitimai dėl Projektų finansavimo karantino metu:

  • Trūkstant apyvartinių lėšų Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai gali teikti avanso mokėjimo prašymą (-us), net jei tai nenumatyta Projekto sutartyje;
  • Projekto vykdytojui deklaruojant patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas –  gautas lėšas Projekto vykdytojas arba partneris per 3 (iki karantino paskelbimo – 7) darbo dienas išmoka rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (arba jų nurodytam asmeniui, jei dėl tokių mokėjimų sudaryta sutartis);
  • Projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto avanso suma didinama nuo 30 % iki 50 % Projektui įgyvendinti skirtos Projekto finansavimo lėšų sumos;
  • Avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų (nors toks reikalavimas ir numatytas Projekto sutartyje ar Projektų finansavimo sąlygų apraše), tik kai avanso suma yra iki 10 000 EUR. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;
  • Sutrumpintas Projektų išlaidų mokėjimo prašymo tvirtinimo terminas nuo 30 dienų iki 8 darbo dienų (kai pateiktas avanso mokėjimo prašymas, – nuo 14 dienų iki 3 darbo dienų);
  • Įgyvendinančioji institucija gali atmesti galutinį mokėjimo prašymą, kai dėl esamo karantino negali būti atliekama patikra vietoje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija nurodo Projekto vykdytojui pateikti tarpinį mokėjimo prašymą, galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas atidedamas, iki bus atšauktas karantinas;
  • Sudaryta galimybė Projekto vykdytojams teikti mokėjimo prašymus dažniau, nei numatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) Projekto finansavimo sutartyje;
  • Patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.);
  • Projekto vykdytojo prašymu projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti atidedamas ir (ar) pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
  • Įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu.

Parengė: Simona ButkutėJurgita Zakarauskienė

Užsisakykite svarbiausias naujienas