Kaip bus mokamos subsidijos po karantino atšaukimo?

2020 m. gegužės 7 d. Seimas priėmė Užimtumo įstatymo pakeitimus, kuriais nustatė priemones, kuriomis siekiama suvaldyti dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo kilusius ir ateityje galinčius kilti neigiamus padarinius. Šiems pakeitimams dar turi pritarti Prezidentas.

Nuspręsta, kad darbdaviai, po ekstremalios situacijos ar karantino pabaigos, gaus subsidijas iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Gauti subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiams galėtų darbdaviai, kurie patenka bent į vieną iš nurodytų grupių:

 • Per karantiną paskelbė prastovas darbuotojams ir paprašė subsidijų;
 • Prieš karantiną gavo subsidijas remiamiems darbuotojams (pavyzdžiui, neįgaliesiems), per karantiną paskelbė prastovas;
 • Patenka į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytą įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą. Subsidijos tokiu atveju bus mokamos ne daugiau nei už 10 darbuotojų, jeigu įmonėje dirba iki 20 asmenų, arba ne daugiau nei už 50 % darbuotojų, jei įmonėje dirba daugiau nei 21 asmuo.

Pabrėžtina, kad subsidijas gaus tik tie darbdaviai:

 • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus neturėjo baudos, paskirtos už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus, nedeklaruotą darbą ir (ar) administracinės nuobaudos už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus paskirtą administracinę nuobaudą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
 • kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga.

Įprastai subsidijos darbdaviams 6 mėnesius po karantino atšaukimo bus mokamos tokiais nustatytais dydžiais:

 • pirmą-antrą mėnesį – 100 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 607 Eur (1 MMA);
 • trečia-ketvirtą mėnesį – 50 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 607 Eur (1 MMA);
 • penktą-šeštą mėnesį – 30 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 607 Eur (1 MMA).

Jeigu darbdavys yra įtrauktas į bendru socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintą veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, tokiam darbdaviui 6 mėnesius po karantino atšaukimo subsidijos bus mokamos tokiais nustatytais dydžiais:

 • pirmą-antrą mėnesį – darbdavio pasirinkimu – 70 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1214 Eur (2 MMA) arba 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 607 Eur (1 MMA);
 • trečią-ketvirtą mėnesį – 50 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1214 Eur (2 MMA);
 • penktą-šeštą mėnesį – 30 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1214 Eur (2 MMA).

Darbdaviui, kuris su įdarbintu asmeniu yra sudaręs terminuotą arba sezoninio darbo sutartį, subsidija 4 mėnesius bus mokama tokiais nustatytais dydžiais:

 • pirmą-antrą mėnesį – 100 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 303,5 Eur (0,5 MMA);
 • trečią-ketvirtą mėnesį – 50 % nuo apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 303,5 Eur (0,5 MMA).

Subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:

 • pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui;
 • įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.

Darbdaviai, kuriems subsidijos mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 % darbuotojų, už kuriuos buvo mokama subsidija, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.

Papildomai Seimas nustatė, kad savarankiškai dirbantys asmenys dar 2 mėnesius po to, kai bus atšaukta ekstremalioji situacija arba karantinas, gaus fiksuotą 257 Eur išmoką.

Taip pat numatyta pusę metų skirti darbo paieškos išmoką – negaunantiems nedarbo išmokos ji siektų 200 Eur.

 

Aušra Maliauskaitė-Embrektė, partnerė, darbo ir bendrovių teisės praktikos grupės vadovė

Artūras Tukleris, vyresnysis teisininkas, darbo teisės ekspertas

Laura Tunkevičiūtė, teisininkė

Dominykas Sereika, jaunesnysis teisininkas

Užsisakykite svarbiausias naujienas