Investicijų įstatymo pakeitimai: naujos galimybės užsienio investuotojams gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje

Investicijų įstatymo pakeitimai: naujos galimybės užsienio investuotojams gauti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje

2021 m. birželio 15 d. įsigaliojo Investicijų įstatymo bei kitų teisės aktų pakeitimai, skirti sudaryti palankesnėms sąlygoms užsienio investuotojams persikelti į Lietuvą, o jų darbuotojams bei šeimos nariams – paprasčiau įsidarbinti.

Ko siekiama naujais pakeitimais?

Pakeitimai, kurie dar vadinami relokacijos paketu, priimti atsižvelgiant tiek į pandemijos padarinius bei tendencijas, tiek į kaimyninių šalių politinę situaciją.

Viena vertus, pakeitimais siekiama didinti investicijas Lietuvoje. Relokacijos paketas turėtų subalansuoti Lietuvoje juntamą ekonominį nuosmukį bei kompensuoti sumažėjusias vidaus investicijas. Teigiama, kad dėl pandemijos pradėjus strigti tarptautinėms tiekimo grandinėms, Europos Sąjungoje vis daugiau diskutuojama apie gamybinių įmonių perkėlimą ar susigrąžinimą arčiau Europos Sąjungos rinkos, o šie pokyčiai aktualūs ir paslaugų sektoriui.

Antra vertus, jau beveik metus besitęsiantis neapibrėžtumas Baltarusijoje skatina šios šalies įmones perkelti verslus į kitas valstybes. Tad pakeitimais siekiama ir padidinti Lietuvos konkurencingumą kitų šalių atžvilgiu, pritraukti Baltarusijos įmones į Lietuvą.

Aptariamų tikslų siekiama sudarant palankesnes sąlygas perkelti įmonės veiklą ar jos dalį iš trečiųjų šalių – perkelti visus ar dalį įmonės darbuotojų į Lietuvą, sumažinti formalius ir biurokratinius reikalavimus, palengvinti darbuotojų bei šeimos narių įsidarbinimą.

Kam bus taikomos lengvatos?

Speciali tvarka dėl relokacijos bus taikoma užsienio investuotojams, kurie atitiks šias sąlygas:

  • Tarp investuotojo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka bus sudaryta investicijų sutartis, kurioje bus nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos.
  • Investuotojas pagal sudarytą investicijų sutartį į investicijų projektą investuos ne mažiau kaip 1 448 100 eurų vertės privačių investicijų.
  • Investuotojas įsipareigos investuoti į naujų darbo vietų Lietuvoje sukūrimą, kuriose pagal darbo sutartis įdarbintų asmenų mėnesinio darbo užmokesčio vidurkis būtų ne mažesnis negu 1,5 iki investicijų sutarties sudarymo Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.
  • Investuotojas įsipareigos sukurti ne mažiau kaip 20 darbo vietų ir darbo vietas išlaikyti 3 metus.
  • Įmonių grupės, kuriai priklauso investuotojas, ir (ar) įmonių, kurių kontroliuojantis asmuo yra investuotojas, ir (ar) investuotojo metinės pajamos bent vienais finansiniais metais per pastaruosius 3 metus buvo ne mažesnės kaip 2 500 000 eurų.

Su investuotoju sudarytoje investicijų sutartyje turės būti nustatytos ne tik sutarties vykdymo bei kitos įstatyme nustatytos sąlygos, bet ir turės būti numatytas terminas, per kurį užsieniečiai galės kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi lengvatine tvarka išdavimo, taip pat tokių užsieniečių skaičius.

Paprastesnis užsieniečių įdarbinimas

Įmonei, kuri atitiks minėtus kriterijus, būtų taikomos paprastesnės, lyginant su įprastomis, užsieniečių įdarbinimo sąlygos, pagrindai ir tvarka.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje galės būti išduodamas užsieniečiui, kuris atitiks vieną iš šių sąlygų:

1) yra investuotojo ar investuotojo įmonių grupės darbuotojas, dirbęs investuotojo ar investuotojo įmonių grupėje ne trumpiau kaip 3 mėnesius iki investicijų sutarties sudarymo dienos, ir pateikiamas investuotojo įsipareigojimas jį įdarbinti pagal investicijų sutartį numatytoje sukurti darbo vietoje ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui;

2) investicijų sutarties sudarymo dieną buvo investuotojo ar investuotojo įmonių grupės darbuotojas, dirbęs investuotojo ar investuotojo įmonių grupėje ne trumpiau kaip 3 mėnesius iki investicijų sutarties sudarymo dienos, ir dirba pagal investicijų sutartį numatytoje sukurti darbo vietoje;

3) yra investuotojas arba investuotojo dalyvis, kuriam priklauso ne mažiau kaip 1/10 Lietuvoje įsteigtos įmonės, kurioje pagal investicijų sutartį Lietuvoje numatytos sukurti darbo vietos, įstatinio kapitalo ir kurio investuotos lėšos į šią įmonę sudaro ne mažiau kaip 14 000 eurų;

4) yra vieno iš aukščiau aptarto užsieniečio šeimos narys.

Ar užsienietis atitiks vieną iš minėtų sąlygų – įvertins ir patvirtins Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliota viešoji įstaiga.

Vieną iš minėtų sąlygų atitinkantis užsienietis galės pradėti dirbti teisėto buvimo Lietuvoje laikotarpiu nuo pat prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos.

Išduodant leidimą laikinai gyventi nebus vertinama tokio užsieniečio atitiktis darbo rinkos poreikiams, jo išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis, be to, toks užsienietis bus atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

Pakeitimai taip pat nustato palankesnes sąlygas šeimos nariams, atvykstantiems gyventi į Lietuvą kartu su vieną iš minėtų sąlygų atitinkančiu užsieniečiu. Minėto užsieniečio šeimos nariai dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo galės kreiptis kartu su šiuo užsieniečiu arba galės kreiptis vienas iš pilnamečių šeimos narių, o leidimas laikinai gyventi Lietuvoje jam bus išduodamas tokiam pačiam laikotarpiui kaip ir aukščiau minėtam užsieniečiui. Svarbu ir tai, kad toks šeimos narys turės teisę dirbti be atskiro leidimo dirbti, nebus vertinama ir jo atitiktis darbo rinkos poreikiams.

Leidimas laikinai gyventi bus išduodamas ar keičiamas 3 metams, o jeigu darbas Lietuvoje truks trumpiau negu 3 metus, – darbo Lietuvoje laikotarpiui. Tačiau leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo laikotarpis negalės būti ilgesnis už investicijų sutarties galiojimo terminą.

Publikacijos autoriai vyresnysis teisininkas Artūras Tukleris ir teisininkė Kseniya Veličkienė.

Užsisakykite svarbiausias naujienas