Darbdaviams aktualūs administracinės atsakomybės pokyčiai įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK) įtvirtino naujoves, į kurias darbdaviams vertėtų atkreipti dėmesį. ANK nuo praėjusių metų pabaigoje galios netekusio Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) skiriasi tuo, kad tai kokybiškai naujas teisės aktas ir, be kitų naujovių, įtvirtina pakitusią administracinės atsakomybės apimtį bei taikytinų nuobaudų sąrašą. 

Administracinio nusižengimo atveju galioja bendra taisyklė, kad atsakomybė kyla pagal įstatymą, galiojusį nusižengimo padarymo metu, tačiau pereinamuoju laikotarpiu aktualus abiejų teisės aktų santykis, todėl, pavyzdžiui, gali būti susidurta su situacija, kad pagal nusižengimo padarymo metu galiojusią ATPK redakciją būtų taikoma griežtesnė atsakomybė, tačiau iki ANK įsigaliojimo administracinės nuobaudos nepaskyrus ar paskyrus, tačiau nebaigus jos vykdyti, privalu įvertinti ANK numatytą nuobaudą už atitinkamą nusižengimą ir pritaikyti tą įstatymą, kuris numato švelnesnę atsakomybę ar kitaip lengvina asmens padėtį. Todėl galimos situacijos, kad už administracinį nusižengimą, padarytą galiojant ATPK, atsakomybė kils pagal ANK. 

Absoliuti dauguma naujojo ANK nuostatų, numatančių atsakomybę už administracinius nusižengimus, kuriais pažeidžiamos teisės, susijusius su darbo teisiniais santykiais, numato griežtesnę atsakomybę nei iki 2017 m. sausio 1 d. galiojęs ATPK reglamentavimas. Toliau šiame straipsnyje apžvelgsiu nuobaudas, kurios pagal ANK numatytos už pažeidimus kiekvienoje srityje, bei numatytų taikyti baudų dydžius. 

Nuobaudos, taikomos už administracinius nusižengimus darbo teisinių santykių srityje 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nebeliko galimybės taikyti darbdaviams sunkumų sukeldavusios administracinės nuobaudos – nušalinimo nuo darbo (pareigų). Net administracinio nusižengimo, padaryto atliekant tarnybines pareigas, atveju darbdaviai bus užtikrinti, kad teismo sprendimu aptariama nuobauda paskirta nebus. Nušalinimą nuo darbo (pareigų) pareigūnai  iki šiol galėjo taikyti ir privačiuose darbo teisiniuose santykiuose, todėl, panaikinus šią administracinės nuobaudos rūšį, darbdaviams, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, palikta teisė patiems spręsti dėl konkrečios darbuotojui, kuris pažeidė darbo drausmę bei pareigas, taikytinos atsakomybės formos. 

Taip pat  ANK įtvirtina pakeitimų ir baudų taikymo srityje. Už visus nusižengimus, padarytus darbo teisių pažeidimų srityje, įtvirtintos konkrečios taikytinų baudų ribos. Pavyzdžiui, anksčiau galiojusiame ATPK už Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimus nebuvo numatytas minimalios taikytinos baudos dydis, todėl tai priklausė nuo baudą skiriančiojo, tuo tarpu ANK šią galimybę panaikino ir asmenims, kuriems taikoma atitinkama administracinė bauda, suteikė daugiau aiškumo bei apibrėžtumo. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ANK už darbo teisių pažeidimus numato vienintelę administracinės nuobaudos rūšį – baudą, tačiau nenaikina galimybės papildomai taikyti ir administracinio poveikio priemones, tokias kaip asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas arba turto konfiskavimas. 

Darbdavio atsakomybė už nelegalų darbą 

Naujajame ANK atsakomybė už nelegalų darbą nėra tiesiogiai susieta su nelegaliai dirbančių asmenų skaičiumi, skirtingai nei ATPK, pagal kurį bauda buvo skiriama už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Tačiau, taikant administracinę atsakomybę, ir toliau bus vertinamos ne tik aplinkybės, lėmusios administracinį nusižengimą, sukelti ar galėję kilti padariniai bet ir nelegaliai dirbusių asmenų skaičius. Nelegalus darbas užtraukia baudą nuo 1 000 iki 5 000 eurų, o nusižengus pakartotinai –  nuo 5 000  iki 6 000 eurų. 

Atsakomybė už informacijos pateikimo apie nelaimingus atsitikimus darbe bei darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 

Darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus pažeidusiems juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims taikytina bauda nuo 80 iki 880 eurų, o jei toks pažeidimas galėjo lemti nelaimingą atsitikimą darbe, avariją ar sukelti kitų sunkių padarinių – bauda nuo 500 iki 2 000 eurų. Pažeidus tvarką, reglamentuojančią pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ar jų ištyrimo tvarką, darbdaviui ar įmonės vadovui numatyta bauda nuo 90  iki 590 eurų, o nuslėpus nelaimingo atsitikimo darbe faktą – bauda nuo 300 iki 1 450 eurų. 

Atskira atsakomybės rūšis numatyta tais atvejais, jei nuo darbo nėra nušalinamas asmuo, kuris yra neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Už šį administracinį nusižengimą numatyta nuo 140  iki 440 eurų dydžio bauda, o atsižvelgus į nenušalinto darbuotojo atliekamo darbo pobūdį ar tuo atveju, jei dirbamas pavojingas darbas, numatyta bauda nuo 550  iki 1 500 eurų. 

Pavojingais laikomų darbų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiems priskiriamas darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, darbas, atliekamas aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Vyriausybės nutarime pateiktas nebaigtinis pavojingų darbų sąrašas, todėl kiekvienu atveju sprendžiant, ar darbas priskirtinas šiai kategorijai, vertėtų analizuoti tiek Vyriausybės nutarimą, tiek ir kitus teisės aktus. 

Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė už darbo laiko bei užmokesčio apskaičiavimo tvarkos pažeidimus 

Pažeidus darbo užmokesčio apskaičiavimo ar mokėjimo tvarką, numatyta bauda nuo 150 iki 1 450 eurų, nusižengus pakartotinai – bauda nuo 1 400  iki 3 000 eurų. Jei ši tvarka pažeidžiama tyčia arba jei darbo užmokestis ar su darbo santykiais susijusios išmokos neįtraukiamos į buhalterinės apskaitos dokumentus, taikytina bauda nuo 2 700  iki 6 000 eurų. Pastarasis administracinis nusižengimas ANK įgavo didesnį pavojingumą, nes pirmą kartą nusižengus taikoma administracinė atsakomybė, kuri pagal ATPK buvo taikoma tik nusižengus pakartotinai. 

Nerūpestinga darbo laiko apskaita – kai darbuotojų darbo laikas nežymimas apskaitos žiniaraščiuose arba įrašomi žinomai neteisingi duomenys apie asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) – užtraukia darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui administracinę baudą nuo 150 iki 1 450 eurų, o nusižengus pakartotinai taikoma bauda nuo 1 400  iki 3 000 eurų. 

Baudos už komandiruotiems darbuotojams suteikiamų garantijų pažeidimus 

Darbdavys ar kitas atsakingas asmuo, nepateikęs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas, traukiamas administracinėn atsakomybėn ir jam paskiriama nuo 120 iki 220 eurų bauda, nusižengus pakartotinai numatyta galimybė taikyti baudą nuo 240  iki 440 eurų. 

Jei darbuotojams nėra suteikiamos įstatymais komandiruojamiems darbuotojams numatytos garantijos, tokie veiksmai atsakingiems asmenims užtraukia baudą nuo 140  iki 300 eurų. Tais atvejais, kai įstatymais numatytos garantijos nesuteikiamos darbuotojams pakartotinai, taikomos baudos nuo 300  iki 560 eurų. 

Baudos už tvarkos pažeidimus darbuotojų įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones srityje 

Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimus ir, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei rimtumą, jiems gali būti paskirta bauda nuo 160  iki 860 eurų. Nusižengus pakartotinai taikytina bauda nuo 860  iki 1 460 eurų. 

Darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui taikomos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių santykius tarptautinėje ar Europos Sąjungos įmonėje, pažeidimus

Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas užtraukia baudą nuo 30  iki 290 eurų, nusižengus pakartotinai taikytina bauda nuo 300  iki 580 eurų. 

ANK numato dvejopo pobūdžio administracinius nusižengimus, kuriais pažeidžiami teisės aktai, suteikiantys teisę dalyvauti priimant sprendimus. 

Administraciniai nusižengimai darbuotojų atstovams nesuteikus garantijų, numatytų šiais įstatymais

  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, užtraukia bauda nuo 120 iki 300 eurų, o esant pakartotinumui numatyta baudą nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ – numatyta bauda nuo 120 iki 300 eurų, administracinį nusižengimą padarius pakartotinai taikytina bauda nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ – taikoma bauda nuo 120 iki 300 eurų, nusižengus pakartotinai – bauda nuo 300 iki 580 eurų.

Administraciniai nusižengimai padaryti nesilaikant pareigos:

  • Inicijuoti derybas pagal įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ – už tai numatyta bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 iki 700 eurų.
  • Inicijuoti derybas ar organizuoti bendrovės darbo tarybą pagal įstatymus: „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse (taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 2 700 eurų; „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse, inicijuoti derybas, organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą“, taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, padarius šį nusižengimą pakartotinai – bauda nuo 300 iki 700 eurų.

Administracinė atsakomybė už kliudymą, nepaklusimą pareigūnų privalomiems nurodymams ar reikalavimams 

Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už kliudymą pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas teises ar pareigas, pareigūnų teisėtų nurodymų, reikalavimų arba kolegialių institucijų priimtų sprendimų ar nutarimų nevykdymą. Šis administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 300  iki 1 500 eurų, esant pakartotiniam nusižengimui bauda nuo 850  iki 5 000 eurų.

 

Laura Tunkevičiūtė, advokatų kontoros GLIMSTEDT jaunesnioji teisininkė 

Užsisakykite svarbiausias naujienas